ModaNewsroom

Nowa kolekcja polskiej marki LAU jewellery

Najnowsza kolekcja polskiej marki LAU jewellery to przede wszystkim nostalgiczny hołd dla beztroskiego, romantycznego lata. W kampanii jesień/zima 2019 Marta Gajewska oraz Szymon Kaspruś – założyciele konceptu Love – Art – Urban (w skrócie LAU) zabierają nas nad polskie morze, które ma tajemniczą naturę. Jest nieoczywiste, a jednocześnie piękne. Zupełnie jak dziewczyna LAU jewellery.

 LAU jewellery

W naj­now­szej kolek­cji mar­ki tym razem domi­nu­je duża biżu­te­ria, wiel­kie sygne­ty, łań­cu­chy, cięż­kie bran­so­le­ty oraz kol­czy­ki. W pro­jek­tach mar­ki nadal jed­nak obser­wu­je­my nie­usta­ją­cą miłość do mini­ma­li­zmu oraz pro­stych form. Sezon jesień/zima to dla mar­ki czas na masyw­ną biżu­te­rię, któ­ra pomi­mo swej cięż­ko­ści wciąż może być ultra­ko­bie­ca. LAU jewel­le­ry to obiet­ni­ca kla­sy­ki i mini­ma­li­zmu w nowo­cze­snej formie.

W poprzed­niej kolek­cji mar­ki zako­cha­ły się mię­dzy inny­mi Jes­si­ca Mer­ce­des Kir­sch­ner, Hor­kruks oraz PaniA­niA­ni. Za zdję­cia do naj­now­szej kam­pa­nii odpo­wia­da Doro­ta Szulc. Przed obiek­ty­wem sta­nę­ła Klau­dia Loranc.

 LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery  LAU jewellery

Mar­ka LAU Jewel­le­ry zosta­ła stwo­rzo­na przez dwo­je przy­ja­ciół : Mar­tę i Szy­mo­na – ludzi z dwóch róż­nych świa­tów. Ona miło­śnicz­ka mody, kocha­ją­ca tęt­nią­ce życiem mia­sta, on czło­wiek arty­sta – rze­mieśl­nik, pasjo­nat two­rze­nia pięk­nych przed­mio­tów. LAU jewel­le­ry to biżu­te­ria pro­sta w for­mie ale z powie­wem jutra, zapro­jek­to­wa­na tak aby była pięk­na od zawsze na zawsze. Fuzja męskiej siły i kobie­cej delikatności.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy