ModaNewsroom

Nowa kolekcja polskiej marki LAU jewellery

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki LAU jewel­le­ry to przede wszyst­kim nostal­gicz­ny hołd dla bez­tro­skie­go, roman­tycz­ne­go lata. W kam­pa­nii jesień/zima 2019 Mar­ta Gajew­ska oraz Szy­mon Kaspruś – zało­ży­cie­le kon­cep­tu Love – Art – Urban (w skró­cie LAU)…

Więcej