ModaNewsroom

Nowa kolekcja i kampania MAKO

Głęboka czerń i świetlista biel, dopracowane formy oraz kowbojskie akcenty – w tym sezonie MAKO stawia kolejny krok w kierunku minimalizmu z zadziornym twistem. Polska marka torebek i butów zaprezentowała właśnie nową kampanię oraz kolekcję, która w piątek 17 maja 2019 trafiła do sprzedaży.

Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO

Nowa kam­pa­nia MAKO

Pro­jek­tu­je­my dodat­ki, któ­re doda­ją mocy” – mówi Anna Sękow­ska, zało­ży­ciel­ka mar­ki. – “Sta­wia­my napro­ste, przej­rzy­ste for­my, wybie­ra­my naj­wyż­szej jako­ści, mięk­kie skó­ry, a na koniec doda­je­my “to coś” – czy­linp. zewnętrz­ny szew w tor­bie czy uni­kal­ne wzo­ry cięć lub sub­tel­ny haft w bot­kach. Chce­my by nasze pro­jek­ty­po­zwa­la­ły się wyróżniać”.

Naj­moc­niej­sze akcen­ty kolek­cji to roc­ko­wa ner­ka “cross-body”, kobie­cy mini-kufe­rek oraz bot­ki w sty­lu kow­boj­skim o ide­al­nie dopra­co­wa­nej linii. Kla­sycz­ne mode­le dostęp­ne są nie tyl­ko w ponad­cza­so­wej czer­ni – nie­któ­re z nich poja­wia­ją się rów­nież w świe­tli­stej bie­li, któ­ra kró­lu­je na świa­to­wych wybie­gach mody od lat. Do tego kobie­ce szpil­ki i san­dał­ki w leopard print, czy­li kla­sy­ka w bar­dziej dra­pież­nym wyda­niu. Wko­lek­cji nie mogło zabrak­nąć mięk­kich, skó­rza­nych wor­ków over­si­ze, któ­re są zna­kiem roz­po­znaw­czym­mar­ki. Naj­now­sza kolek­cja MAKO to sub­tel­ny flirt z dzi­kim zacho­dem w moc­no wyra­fi­no­wa­nej, miej­skie­jod­sło­nie. Ponad­cza­so­we kow­boj­ki świet­nie spraw­dzą się w nad­cho­dzą­cym sezo­nie festi­wa­lo­wym – ide­al­nie­bę­dą paso­wa­ły do szor­tów i let­nich sukienek.

Mar­ka nadal trzy­ma się swo­ich korze­ni nie tyl­ko w dopra­co­wa­nych for­mach, ale też w dba­ło­ści o per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia – każ­dy pro­jekt bazu­je na mięk­ko­ści natu­ral­nej, wło­skiej skó­ry typu sau­va­ge. Wszyst­kie pro­duk­ty MAKO powsta­ją w wyse­lek­cjo­no­wa­nych manu­fak­tu­rach w Pol­sce, Wło­szech, Hisz­pa­nii iPortugalii.

Nowa kolek­cja od piąt­ku 17 maja jest dostęp­na w buti­ku on-line na www.mako-store.pl oraz wkli­ma­tycz­nym ate­lier MAKO, któ­re mie­ści się na ostat­nim pię­trze pięk­nej kamie­ni­cy przy uli­cy Moko­tow­skiej 51/53 w Warszawie.

Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO

Nowa kolekcja MAKO

Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO Nowa kolekcja MAKO,  kowbojki Mako, torby Mako, buty MAKO, sandały MAKO

Cre­dits:
Zdję­cia: Nata­lia Kontraktewicz
Model­ka: Joli, agen­cja Milk
Sty­li­za­cja: Oli­via Kijo
Make up & wło­sy: Agniesz­ka Wilk

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy