ModaNewsroom

Nowa kolekcja i kampania MAKO

Głę­bo­ka czerń i świe­tli­sta biel, dopra­co­wa­ne for­my oraz kow­boj­skie akcen­ty – w tym sezo­nie MAKO sta­wia kolej­ny krok w kie­run­ku mini­ma­li­zmu z zadzior­nym twi­stem. Pol­ska mar­ka tore­bek i butów zapre­zen­to­wa­ła wła­śnie nową kam­pa­nię oraz kolekcję,…

Więcej