ModaNewsroom

Nowa kolekcja duetu MMC Studio

W poniedziałek, 8 marca, na warszawskim Żoliborzu odbył się pokaz duetu MMC Studio, Ilony Majer i Rafała Michalaka.

MMC Studio pokaz

Kolek­cja Silen­zio zosta­ła poka­za­na w Hali B na tere­nie Miej­skich Zakła­dów Auto­bu­so­wych, gdzie wśród indu­strial­nej prze­strze­ni moda zabra­ła głos, a o ciszy nie było mowy. Duet jak zwy­kle zasko­czył, pre­zen­tu­jąc ponad 60 syl­we­tek. Każ­da z nich dopeł­nio­na była zapro­jek­to­wa­ny­mi spe­cjal­nie na tę oka­zję  buta­mi mar­ki Rył­ko. Zoba­czy­li­śmy kom­po­zy­cje, któ­re wspól­nie stwo­rzy­ły nie­zwy­kły wachlarz modo­wych doznań. Pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li wyko­rzy­stać poten­cjał wie­lo­se­zo­no­wo­ści, nie ogra­ni­cza­jąc się do wybra­nej pory roku. Obok let­nich sukie­nek na wybie­gu kró­lo­wa­ły puchów­ki, a deli­kat­ne baweł­nia­ne t‑shirty wyśmie­ni­cie uzu­peł­nia­ły się z mię­si­sty­mi dzia­ni­na­mi. Nie mogło zabrak­nąć gry kon­tra­stów, form i tek­stur. Czym jesz­cze zasko­czy­li Ilo­na Majer i Rafał Michalak?

Pokaz otwo­rzy­ły wio­sen­ne syl­wet­ki, któ­rych natu­ral­ne tka­ni­ny, zawę­żo­na gama kolo­ry­stycz­na i ory­gi­nal­ne kon­struk­cje stwo­rzy­ły wyjąt­ko­wy pro­log dla nowej kolek­cji MMC Stu­dio. Obok cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki prze­ska­lo­wa­nych sukie­nek i koszul poja­wi­ły się fluo kom­bi­ne­zo­ny, błysz­czą­ce kurt­ki i gar­ni­tu­ry over­si­ze. Więk­szość pro­jek­tów zosta­ła utrzy­ma­na w odcie­niach zie­mi, takich jak beże, brą­zy czy kha­ki. Spo­koj­ną gamę kolo­ry­stycz­ną prze­pla­ta­ły bor­do­wa kra­ta i limon­ko­wy neon, poja­wia­ją­ce się na wybra­nych ele­men­tach kolek­cji, jak koł­nie­rze czy man­kie­ty. Syl­wet­ki uzu­peł­ni­ły oku­la­ry mar­ki Bry­lo­ow­nia, doda­jąc model­kom non­sza­lan­cji, a sty­li­za­cjom tajem­ni­czo­ści. 

Oprócz let­nich pro­jek­tów po raz pierw­szy w tym sezo­nie zoba­czy­li­śmy kolek­cję na zimę 2020. Na wybie­gu zade­biu­to­wał sze­reg autor­skich prin­tów w naj­róż­niej­szych kon­fi­gu­ra­cjach. Logo­typ MMC poja­wił się na puchów­kach, blu­zach, long sleeve’ach i t‑shirtach. W róż­no­ko­lo­ro­wych inter­pre­ta­cjach ozdo­bił tak­że kolek­cję zimo­wych dodat­ków, takich jak ręka­wi­ce over­si­ze, ocie­pla­cze na nogi oraz debiu­tu­ją­ce w tym roku czap­ki pucho­we. Oprócz logo­ma­nii MMC mogli­śmy zoba­czyć gra­ficz­ną zaba­wę ze sło­wem Silen­zio, któ­ra poja­wi­ła się na swe­trach i baweł­nia­nych bluz­kach. 

Naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­na część poka­zu opie­wa­ła w cha­rak­te­ry­stycz­ne dla MMC moc­ne akcen­ty. Obszer­ne swe­try, prze­ska­lo­wa­ne, gra­ficz­ne sza­le, połą­cze­nia kolo­rów i fak­tur, któ­re w teo­rii nie two­rzą ide­al­ne­go zesta­wu, a w MMC sta­no­wią nie­pod­wa­żal­ną całość. Poły­sku­ją­ce tka­ni­ny, kon­tra­stu­ją­ce paski, a nawet błysz­czą­ca skó­ra i ceki­ny. Żad­nej z syl­we­tek nie zabra­kło wyjąt­ko­we­go wykoń­cze­nia w posta­ci biżu­te­rii. Mar­ka Apart zapew­ni­ła autor­skie pro­jek­ty fir­my Eli­xa, doda­jąc bla­sku każ­dej z mode­lek. 

Ilo­na Majer i Rafał Micha­lak jak zawsze posta­wi­li na naj­wyż­szą jakość wyko­na­nia swo­ich pro­jek­tów, uży­wa­jąc do ich stwo­rze­nia wyjąt­ko­wych tka­nin mar­ki SONIA Texti­le. Wśród nich zna­la­zły się ultra lek­kie mohe­ry, szla­chet­ne kasz­mi­ry i deli­kat­ne jedwa­bie. Dodat­ko­wo, część naj­now­szych pro­jek­tów mar­ki powsta­ła z polie­stru oraz baweł­ny z recy­klin­gu. Uzu­peł­nie­niem naj­now­szej kolek­cji były róż­no­ko­lo­ro­we dzia­ni­ny i weł­ny o nie­re­gu­lar­nych wzo­rach w odcie­niach czer­ni, bie­li i czer­wie­ni. 

Gra­ficz­ne inter­pre­ta­cje sło­wa Silen­zio mia­ły wyjść na prze­kór jego defi­ni­cji i stać się dokład­nym prze­ci­wień­stwem hasła „Cisza”. Dodat­ko­wym ele­men­tem, mają­cym dodać syl­wet­kom moc­niej­sze­go wydźwię­ku, były fry­zu­ry, któ­rych pod­ję­ła się mar­ka SEBASTIAN Pro­fes­sio­nal. Sty­li­ści zadba­li nie tyl­ko o sty­li­za­cje, ale rów­nież o pie­lę­gna­cję wło­sów mode­lek, któ­ra nie­pod­wa­żal­nie wpły­nę­ła na efekt koń­co­wy. O ile wło­sy sta­no­wi­ły moc­ny akcent, tak maki­jaż stał się tłem do kolek­cji. Wiza­ży­ści mar­ki MAC Cosme­tics zadba­li o wyjąt­ko­we roz­świe­tle­nie skó­ry mode­lek, wyko­rzy­stu­jąc przy tym swo­je cenio­ne na całym świe­cie pro­duk­ty. 

Na backstage’u na ponad stu oso­bo­wą eki­pę cze­ka­ły zdro­we prze­ką­ski zapew­nio­ne przez pro­du­cen­ta die­te­tycz­ne­go cate­rin­gu, fir­mę Macz­fit. Wodę dla zespo­łu oraz gości dostar­czy­ła Ciso­wian­ka, wła­ści­ciel mar­ki pre­mium, Per­la­ge. 

Naj­now­sza kolek­cja Ilo­ny Majer oraz Rafa­ła Micha­la­ka to cele­bra­cja wybo­rów, pew­no­ści sie­bie oraz indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta. To eman­cy­pa­cja poprzez swój wize­ru­nek, to głos, któ­re­go nie da się uci­szyć. Duet MMC Stu­dio po raz kolej­ny poka­zał swo­ją wizję łącze­nia tren­dów z odręb­no­ścią. Wizję, któ­rą tak wie­lu czu­je i chce sta­no­wić jej część. Pokaz został przy­ję­ty grom­ki­mi bra­wa­mi, po czym goście zosta­li zapro­sze­ni na after­par­ty, gdzie kon­ty­nu­owa­li wie­czór mię­dzy inny­mi w stre­fie Glo. Dzię­ku­je­my fir­mie DPD, za obję­cie pie­czy nad logi­sty­ką wydarzenia.

Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio, czarna sukienka MMC Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio Nowa kolekcja duetu MMC Studio, Ilona Majer i Rafał Michalaka

OPRAWA POKAZU „Silen­zio” MMC Stu­dio 2019/20

REŻYSERIA: Kata­rzy­na Sokołowska

STYLIZACJA: Agniesz­ka Ścibior

MAKIJAŻ: Moni­ka Pon­do oraz zespół wiza­ży­stów mar­ki MAC Cosmetics

KOSMETYKI: MAC Cosmetics

FRYZURY: Mał­go­rza­ta Babicz oraz team sty­li­stów mar­ki Seba­stian PROFESSIONAL

BUTY: RYŁKO

BIŻUTERIA: APART/ELIXA

SCENOGRAFIA: Adam Czu­ba, MOMA Studio

ELEMENTY SCENOGRAFII: Adam Czu­ba, MOMA Studio

PRODUKCJA: Piotr Pomianowski

PARTNERZY POKAZU

APART/ELIXA: biżu­te­ria

BRYLOOWNIA: oku­la­ry

CISOWIANKA: napo­je

DPD: part­ner logistyczny

GLO: part­ner stre­fy afterparty

MAC Cosme­tics: makijaż

MACFICZ: cate­ring

RYŁKO: obu­wie

SEBASTIAN Pro­fes­sio­nal: fryzury

SONIA Texti­le: tkaniny

Zdję­cia: Marek Makowski/materiały prasowe
Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy