ModaNewsroom

Nowa kolekcja duetu MMC Studio

W ponie­dzia­łek, 8 mar­ca, na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu odbył się pokaz duetu MMC Stu­dio, Ilo­ny Majer i Rafa­ła Micha­la­ka. Kolek­cja Silen­zio zosta­ła poka­za­na w Hali B na tere­nie Miej­skich Zakła­dów Auto­bu­so­wych, gdzie wśród indu­strial­nej prze­strze­ni moda…

Więcej