ModaNewsroom

Nowa kampania L37

W najnowszej kampanii polska marka L37 zakłada wygodne buty i wybiera się na spacer po stolicy. Wędruje po warszawskiej Zachęcie, skręca w nowoczesną Twardą, włóczy się po zabytkowych powiślańskich kamienicach. Marka przypomina, że nogi to najlepszy środek transportu, dzięki któremu możemy ruszyć z domu, odkryć ciekawe miejsca i przeżyć życie tak, jak tylko chcemy.

 

W sezo­nie SS19 mar­ka L37 przy­wra­ca cho­dze­niu daw­ny blask. Cho­dze­nie daje poczu­cie wol­no­ści i spra­wia przy­jem­ność. Noga za nogą, w rytm psie­go kom­pa­na, podą­ża­jąc za ucie­ka­ją­cym balo­ni­kiem – każ­dy może wybrać styl wędro­wa­nia, któ­ry odpo­wia­da mu naj­bar­dziej.

Nie ma nic bardziej wyzwalającego po zimie niż odsłonięta kostka, ciepła kawa w dłoni i szybki marsz ulubionymi ulicami. W kampanii SS19 nieprzypadkowo przechadzamy się po Warszawie. Tu powstała nasza marka, mieszka spora część naszych klientek. Warszawa jest dla nas domem, źródłem inspiracji, ale też wielką dumą – szczególnie teraz, gdy sprzedajemy polskie buty i torebki w ponad 15 krajach na całym świecie i stajemy się niepisanymi ambasadorami stolicy.” – mówi współzałożycielka marki L37, Joanna Trepka.

Aby uprzy­jem­nić wędrów­kę, w sezo­nie SS19 mar­ka L37 odda­je pierw­szeń­stwo wygo­dzie. W wio­sen­no-let­niej kolek­cji naj­wyż­szy obcas mie­rzy 6 cm, a naj­czę­ściej odmie­nia­nym przez przy­pad­ki faso­nem jest bale­rin­ka. Do łask wra­ca­ją mięk­kie, zamszo­we skó­ry oraz pian­ko­we spody i wyściół­ki butów zapew­nia­ją­ce dodat­ko­wą wygo­dę. L37 jest też na bie­żą­co ze świa­to­wy­mi tren­da­mi – dla dziew­czyn, któ­re z zapar­tym tchem śle­dzą poka­zy mody mar­ka przy­go­to­wa­ła kow­boj­ki ze skó­rza­ny­mi apli­ka­cja­mi, archi­tek­to­nicz­ne obca­sy oraz kolo­ry: sło­necz­ny żół­ty, bursz­tyn, błę­kit, czar­no-bia­łe pasy i nadru­ko­wa­ne na tka­ni­nie mul­ti­ko­lo­ry.

Od początku istnienia marki projektujemy i produkujemy kolekcje w Polsce, co niezmiennie napawa nas dumą. W sezonie SS19 udało nam się połączyć wygodę z trendami, a przy tym, jak co sezon, zabawić się formą, wzorami i kolorem. Kampania to przedsmak tego, co przygotowałyśmy na nadchodzący sezon. Już niebawem premierowo pokażemy m.in. pierwsze polskie personalizowane adidasy, więc nasza ekscytacja sięga obecnie zenitu” – komentuje Paulina Ada Kalińska, projektantka L37.

W kolek­cji SS19 uży­to skór zamszo­wych, welu­rów i skór lico­wych. Kolo­ry­sty­ka kolek­cji to paste­lo­we błę­ki­ty, sło­necz­ne żół­cie­nie, beże, bursz­tyn, fuk­sja, czerń i biel oraz mul­ti­ko­lor nadru­ko­wa­ny na tka­ni­nie. Faso­ny: bale­ri­ny, kow­boj­ki, czó­łen­ka, klap­ki, adi­da­sy. W kolek­cji znaj­dzie­my też toreb­ki.

Kolek­cję obu­wia w cało­ści zapro­jek­to­wa­no i wypro­du­ko­wa­no w Pol­sce.

Zdję­cia: Kamil Kotar­ba
Sty­li­za­cja: Maja Naskręt­ska
Model­ka: Pau­li­na Kube / NEVA models
MUA: Ola Łęc­ka / Buku­te­am
Wło­sy: Kamil Pecka
Reży­se­ria: Miłosz Hun­zvi
Gra­fer: Grze­gorz Kor­dy­szew­ski
Muzy­ka: AIST
Kon­cept kre­atyw­ny i Art Direc­tion: Olka Kaź­mier­czak & Kaja Dobrzań­ska
Pie­sek 1: Lisek Pie­sek 2: Raj­ka

Spe­cjal­nie podzię­ko­wa­nia za udo­stęp­nie­nie prze­strze­ni dla Gale­rii Sztu­ki Zachę­ta oraz dla Pana Jaro­sła­wa Fijał­kow­skie­go, wła­ści­cie­la apar­ta­men­tu z wido­kiem na PKiN.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy