ModaNewsroom

Nowa kampania L37

W naj­now­szej kam­pa­nii pol­ska mar­ka L37 zakła­da wygod­ne buty i wybie­ra się na spa­cer po sto­li­cy. Wędru­je po war­szaw­skiej Zachę­cie, skrę­ca w nowo­cze­sną Twar­dą, włó­czy się po zabyt­ko­wych powi­ślań­skich kamie­ni­cach. Mar­ka przy­po­mi­na, że nogi to…

Więcej