Moda

Nowa kampania HEXELINE

Odkryj kulisy najnowszej kampanii marki Hexeline na sezon wiosna-lato 2024, wyprodukowanej przez biuro kreatywne 2increatives. Zdjęcia nowej kolekcji zostały uwiecznione przez fotografa Mateusza Grzelaka w malowniczym otoczeniu warszawskiego Muzeum Ziemi. Stylizacje przygotowała doświadczona Kasia Mioduska, natomiast za make-up i fryzury odpowiedzialna była Łucja Siwek. W roli głównej tej wyjątkowej kampanii wystąpiła utalentowana modelka Kasia Król.

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Mar­ka Hexe­li­ne, zna­na z ele­gan­cji i mini­ma­li­stycz­ne­go sty­lu, w swo­jej naj­now­szej kolek­cji rein­ter­pre­tu­je ponad­cza­so­we kla­sy­ki, dążąc jed­no­cze­śnie do stwo­rze­nia mody trwa­ją­cej poza sezo­ny. Limi­to­wa­na kolek­cja na wio­snę i lato 2024 kusi wyso­kiej jako­ści tka­ni­na­mi, któ­re doda­ją kobie­co­ści i lek­ko­ści do każ­dej gar­de­ro­by. Dba­jąc o każ­dy detal i sta­ran­nie dobie­ra­jąc mate­ria­ły, każ­dy pro­jekt ema­nu­je pre­cy­zją i szlachetnością.

W kolek­cji odnaj­dziesz sze­ro­ki wybór wyjąt­ko­wych natu­ral­nych tka­nin, takich jak len, deli­kat­ny ten­cel i wyso­ko­ga­tun­ko­wa baweł­na, któ­re sta­no­wią fun­da­ment nowych pro­jek­tów Hexe­li­ne. Każ­da tka­ni­na zosta­ła sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­na nie tyl­ko ze wzglę­du na este­ty­kę, ale rów­nież na kom­fort noszenia.

Kolek­cja Hexe­li­ne wio­sna-lato 2024 har­mo­ni­zu­je kla­sycz­ny styl z nowo­cze­sną ele­gan­cją. Pre­cy­zyj­ne kro­je pod­kre­śla­ją kobie­cą syl­wet­kę, a sub­tel­ne akcen­ty i inno­wa­cyj­ne deta­le doda­ją wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru każ­de­mu pro­jek­to­wi. Pale­ta kolo­ry­stycz­na obej­mu­je paste­lo­we odcie­nie, deli­kat­ne neu­tra­le oraz wyra­zi­ste wzo­ry i kolo­ry, któ­re wzbo­ga­ca­ją gar­de­ro­bę o świe­żość i dyna­mizm wio­sen­nych wrażeń.

Każ­dy pro­jekt wio­sen­no-let­niej kolek­cji Hexe­li­ne nie­sie za sobą nie­po­wta­rzal­ne doświad­cze­nie modo­we, któ­re prze­trwa wie­le sezo­nów. Autor­skie pro­jek­ty są wytwa­rza­ne lokal­nie, z dba­ło­ścią o trwa­łość i jakość każ­de­go pro­duk­tu. Nowa kolek­cja mar­ki Hexe­li­ne jest już dostęp­na w skle­pach sta­cjo­nar­nych oraz onli­ne, zapra­sza­my do odkry­wa­nia uni­ka­to­we­go sty­lu i elegancji.

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Nowa kampania HEXELINE

Nowa kam­pa­nia HEXELINE

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24

Komentarze

komentarzy