Moda

Nowa kampania HEXELINE

Odkryj kuli­sy naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki Hexe­li­ne na sezon wio­sna-lato 2024, wypro­du­ko­wa­nej przez biu­ro kre­atyw­ne 2increatives. Zdję­cia nowej kolek­cji zosta­ły uwiecz­nio­ne przez foto­gra­fa Mate­usza Grze­la­ka w malow­ni­czym oto­cze­niu war­szaw­skie­go Muzeum Zie­mi. Sty­li­za­cje przy­go­to­wa­ła doświad­czo­na Kasia Mioduska,…

Więcej