ModaNewsroomTrendy

Nowa it-bag – Chanel 19

Chanel 19 – taką nazwę przybrał najnowszy model torby francuskiego domu mody, zaprojektowany przez  Karla Lagerfelda i Virginie Viard, który oddaje hołd kultowej 2.55 zaprojektowanej przez Coco w lutym 1955 roku.  Numer 19 nie inaczej wskazuje na rok jej powstania – 2019.

Chanel najnowszy model torby francuskiego domu mody, zaprojektowany przez  Karla Lagerfelda i Virginie Viard

Pro­sto­kąt­na toreb­ka z kla­pą obszy­ta piko­wa­niem w kształ­cie rom­bu, zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w trzech róż­nych roz­mia­rach. Ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne? Meta­lo­wy łań­cuch prze­pla­ta­ny skó­rą z trze­ma wykoń­cze­nia­mi i ogni­wa­mi prze­cho­dzą­cy­mi kolej­no od sre­bra po sta­re zło­to, a tak­że podwój­ne zapię­cie w kształ­cie lite­ry CC w dużym for­ma­cie. Dzię­ki funk­cyj­nej łań­cu­cho­wa toreb­kę moż­na nosić zarów­no pro­sto na ramie­niu, jak i na krzyż. Duży łań­cuch ze  zło­te­go meta­lu  pozwa­la dodat­ko­wo  trzy­mać ją w dło­ni. Dodat­ko­wo, dostęp­na jest rów­nież wer­sja ze spe­cjal­nym paskiem do nosze­nia wokół talii.

Cha­nel 19 jest dostęp­na w ośmiu warian­tach i kolo­rach: od kla­sycz­nych kolo­rów takich jak czerń, beż i biel po tur­kus, fuk­sję i twe­ed – wszyst­ko to sta­no­wi praw­dzi­wą esen­cję fran­cu­skie­go domu mody.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy