Styl życia

Niezwykłe świąteczne prezenty – od świec aż po talizmany

Tegoroczne święta z całą pewnością będą wyglądać zupełnie inaczej, niż te w poprzednich latach. Być może nie spotkamy się przy choince z całą rodziną, a nawet jeśli, to spotkania te nie będą tak huczne jak dotychczas. Tym bardziej warto jeszcze bardziej niż zwykle przyjrzeć się potrzebom naszych najbliższych, aby zaskoczyć ich starannie dobranym prezentem – od świec, przez najbardziej niesamowite zapachy, aż po torebki i luksusowe emulsję do ciała. Każdy z prezentów z pewnością pokaże każdemu z osobna, jak bardzo o nich myślisz i ile osoby bliskie dla Ciebie znaczą – bez względu na budżet, jakim dysponujesz. Wspólnie z naszą redakcją zebraliśmy niezwykłe świąteczne prezenty: dla Mamy, Siostry czy Przyjaciółki, które z całą pewnością je zaskoczą. 

Niezwykłe świąteczne prezenty - od świec aż po talizmany

Nie­zwy­kłe świą­tecz­ne pre­zen­ty – od świec aż po tali­zma­ny: książ­ka Barack Oba­ma – Zie­mia obie­ca­na, Lin­ga Stu­dio – Tali­zman Kwarc Różo­wy, CHANEL emul­sja do cia­ła N°5, MOA Home Sto­ries świecz­ka TAKE YOUR TIME, Tom Ford zapach Bit­ter Peach, jagg. jewels pier­ścio­nek wyko­na­ny ręcz­nie z natu­ral­nym, fio­le­to­wo – błę­kit­nym tan­za­ni­tem, Kilian Paris szmin­ka LE Rouge Par­fum, Jo Malo­ne Lon­don zapach Mid­ni­ght Musk & Amber, MANDEL toreb­ka Hobo, CHANEL zapach Le LION.

Z pew­no­ścią nie ma kobie­ty, któ­ra nie ucie­szy się z luk­su­so­wej, ukry­tej w prze­pięk­nie zdo­bio­nym opa­ko­wa­niu kla­sycz­nej, czer­wo­nej szmin­ki o mato­wym, saty­no­wym wykoń­cze­niu i cudow­nym zapa­chu, a te, któ­re uwiel­bia­ją biżu­te­rie, z pew­no­ścią będą dum­ne z uni­ka­to­we­go naszyj­ni­ka z różo­wym kwar­cem. Wciąż czu­jesz się przy­tło­czo­na wybo­rem? Pod­czas, gdy nadal jeste­śmy zmu­sze­ni zacho­wy­wać dystans spo­łecz­ny i wciąż mnó­stwo cza­su spę­dza­my w domu, kto był­by nie­za­do­wo­lo­ny z pre­zen­tu, któ­rym moż­na się cie­szyć w mógł­by odmó­wić pre­zen­to­wi, któ­rym moż­na się cie­szyć w jego zaci­szu? Z pew­no­ścią nie możesz się więc pomy­lić wybie­ra­jąc dużą, ręcz­nie wyko­na­ną zapa­cho­wą świe­cę MOA Home Sto­ries, któ­ra w dłu­gie, zimo­we wie­czo­ry stwo­rzy przy­tul­ny kli­mat i wypeł­ni cały dom orien­tal­nym zapa­chem. 

Kupo­wa­nie dla kogoś o okre­ślo­nym guście za każ­dym razem jest nie lada wyzwa­niem, jed­nak nie­któ­re pro­duk­ty z pew­no­ścią wywo­ła­ją uśmiech na twa­rzy każ­de­go fana mody. Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla wyjąt­ko­wej w Two­im życiu Kobie­ty może wyda­wać się trud­ne, ale możesz być pew­na, że nie­wiel­ka, skó­rza­na czar­na toreb­ka z ory­gi­nal­nym tło­cze­niem jest nie tyl­ko prak­tycz­na, ale z pew­no­ścią zasłu­ży­ła na tytuł kla­sy­ka wśród świą­tecz­nych pre­zen­tów. Kupu­jąc tak kla­sycz­ny, ponad­cza­so­wy pre­zent jak toreb­ka, war­to zwró­cić uwa­gę, aby był wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, któ­ry prze­trwa lata. Kie­dy wię­cej cza­su spę­dza­my w domu, chęt­niej i znacz­nie uważ­niej przy­kła­da­my się do codzien­nych rytu­ałów pie­lę­gna­cyj­nych. Pięk­nie opa­ko­wa­na, mini­ma­li­stycz­na emul­sja do cia­ła Cha­nel No 5 w oszro­nio­nym fla­ko­nie otu­li je deli­kat­nie nawil­ża­ją­cym woalem wzbo­ga­co­nym akor­dem róży i jaśmi­nu przez wie­le godzin, a ponad­to prze­pięk­nie będzie się pre­zen­to­wać na pół­ce w każ­dej łazien­ce. Bez wzglę­du na to, jakim typem miło­śnicz­ki kosme­ty­ków jest oso­ba, któ­rą chcesz obda­ro­wać, z pew­no­ścią nie przej­dzie obo­jęt­nie obok nie­zwy­kłych zapa­chów: limi­to­wa­ne­go, cie­płe­go i wyra­fi­no­wa­ne­go zapa­chu Cha­nel Le Lion de Cha­nel, rów­nie maje­sta­tycz­nej wody toa­le­to­wej o zmy­sło­wych nutach piż­ma i ambry, zamknię­tej w ele­ganc­kim, krysz­ta­ło­wym fla­ko­nie Jo Malo­ne Mid­ni­ght Musk & Amber czy wyraź­nie słod­kie­go, intry­gu­ją­ce­go i nie­bez­piecz­ne­go zapa­chu gorz­kiej brzo­skwi­ni, roz­pa­la­ją­ce­go skó­rę – Tom Ford Bit­ter Peach.

Oto wybór redak­cji Vers-24 nie­zwy­kłych, świą­tecz­nych pre­zen­tów pod cho­in­kę dla kobiet w tym roku.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej