Uroda

Naturalnie niezwykły – pierwszy butik YOPE w sercu Warszawy

YOPE to pro­duk­ty natu­ral­ne, któ­re powsta­ją z pasji i miło­ści do pie­lę­gna­cji, eko­lo­gii oraz zapa­chów.  Na próż­no szu­kać wśród skład­ni­ków kosme­ty­ków sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, SLS‑u czy skład­ni­ków zagęsz­cza­ją­cych- jest w nich za to całe bogac­two pie­lę­gna­cyj­nych wycią­gów roślin­nych czy łagod­nych sub­stan­cji myją­cych bez­piecz­nych dla wraż­li­wej skó­ry. Mar­ka korzy­sta z wie­dzy doświad­czo­nych kosme­to­lo­gów i der­ma­to­lo­gów, z któ­ry­mi stwo­rzy­ła mydła, a tak­że środ­ki czy­sto­ści z krót­ką listą skład­ni­ków, w naj­lep­szych pro­por­cjach i naj­ko­rzyst­niej­szych stę­że­niach, bez­piecz­ne i łagod­ne dla skó­ry. 

7 listo­pa­da otwar­to pierw­szy fla­go­wy butik mar­ki w samym ser­cu War­sza­wy, na uli­cy Moko­tow­skiej. Nowe miej­sce YOPE jest różo­we, weso­łe, uro­cze, ale i prze­stron­ne: znaj­dzie­cie tam spe­cjal­ne umy­wal­ki i sta­no­wi­ska do swo­bod­ne­go testo­wa­nia każ­de­go z pro­duk­tów. Uzu­peł­ni­cie tak­że swo­ją pustą butel­kę zgod­nie z naj­now­szy­mi eko­lo­gicz­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Dzię­ki meto­dzie refill wspól­nie ogra­ni­czy­my zuży­cie pla­sti­ko­wych opa­ko­wań- wkrót­ce oprócz pły­nu do naczyń Ogó­rek poja­wią się inne mydła łazien­ko­we i żele pod prysz­nic. Do pięk­ne­go buti­ku YOPE przy uli­cy Moko­tow­skiej 26, wej­ście od uli­cy Koszy­ko­wej, może­cie zaj­rzeć od godzi­ny 11, od ponie­dział­ku do piąt­ku oraz w sobo­ty.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy