Uroda

Naturalnie niezwykły - pierwszy butik YOPE w sercu Warszawy

YOPE to pro­duk­ty natu­ral­ne, któ­re powsta­ją z pasji i miło­ści do pie­lę­gna­cji, eko­lo­gii oraz zapa­chów.  Na próż­no szu­kać wśród skład­ni­ków kosme­ty­ków sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, SLS‑u czy skład­ni­ków zagę­sz­cza­­ją­­cych- jest w nich za to całe…

Więcej