Uroda

NATURALNE PIĘKNO W KLINICE STHETIC!

Tradycyjną letnią czwartkową imprezę w ogrodach Kliniki Sthetic i tym razem można określić jako wyjątkowe towarzyskie wydarzenie roku!

Klinika Sthetic, dr Jagielska

Boha­te­rem wie­czo­ru był zna­ko­mi­ty pro­dukt mar­ki SAYPHA fir­my CROMA w opra­wie prze­pięk­nej biżu­te­rii z naj­now­szej pre­mie­ro­wej kolek­cji jesien­no-zimo­wej fir­my SWAROVSKI.

Magicz­ny wie­czór uświet­ni­ły pory­wa­ją­ce wystę­py Urszu­li Dudziak i Drag Queen Żakli­ny w ryt­mie któ­rych koły­sa­li się dzien­ni­ka­rze, przy­ja­cie­le Kli­ni­ki i wspa­nia­li Goście!

Klinika Sthetic, dr JagielskaKlinika Sthetic, dr Jagielska

Na zakoń­cze­nie wie­czo­ru wszy­scy żało­wa­li, że na następ­ne wyda­rze­nie muszą cze­kać aż cały rok…

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy