Uroda

NATURALNE PIĘKNO W KLINICE STHETIC!

Tra­dy­cyj­ną let­nią czwart­ko­wą impre­zę w ogro­dach Kli­ni­ki Sthe­tic i tym razem moż­na okre­ślić jako wyjąt­ko­we towa­rzy­skie wyda­rze­nie roku! Boha­te­rem wie­czo­ru był zna­ko­mi­ty pro­dukt mar­ki SAYPHA fir­my CROMA w opra­wie prze­pięk­nej biżu­te­rii z naj­now­szej pre­mie­ro­wej kolekcji…

Więcej