Uroda

Naturalne maseczki do włosów

Wakacje to czas odpoczynku dla duszy i ciała… niestety nie dla włosów. Słońce oraz woda morska poddają je na ciężką próbę. Na szczęście można temu zaradzić stosując domowe sposoby. Każda z nas ma w domu jajka, a to właśnie jest najlepszy przyjaciel włosów. Żółtko stanowi główny składnik większości naturalnych maseczek. Należy jednak pamiętać, że jajko spłukujemy letnią wodą. Gorąca temperatura może je ściąć, co utrudni zmywanie. Pozostałe składniki są kwestią indywidualnych preferencji. Każda maseczka ma inne właściwości, jednak wszystkie przynoszą cudowne rezultaty. Sprawdźcie same!

Żółtko + miód + jogurt

Skład­ni­ki:
 • miód
 • żółt­ko jajka
 • jogurt
 • oli­wa z oliwek
Dwa żółt­ka mie­sza­my z dwo­ma łyż­ka­mi mio­du, Doda­je­my łyż­kę jogur­tu natu­ral­ne­go i dwie łyż­ki oli­wy. Jogurt powi­nien być nie­od­tłusz­czo­ny. Mie­sza­my i nakła­da­my na wło­sy. Izo­lu­je­my czep­kiem lub folio­wym worecz­kiem. Masecz­kę nale­ży trzy­mać mini­mum 30 minut. Zawar­te w niej skład­ni­ki nawil­żą i zmięk­czą wło­sy. War­to sto­so­wać zabieg raz w tygodniu.

Awokado

Skład­ni­ki:
 • pół awo­ka­do
 • żółt­ko jajka
Awo­ka­do nale­ży roz­gnieść widel­cem, następ­nie dodać żółt­ko i zmie­szać w jed­no­li­tą masę. Masecz­kę nało­żyć na wło­sy i owi­nąć folio­wym worecz­kiem lub czep­kiem. War­to nało­żyć rów­nież ręcz­nik, któ­ry zatrzy­ma cie­pło i uła­twi wchła­nia­nie się sub­stan­cji.  Masecz­ka z awo­ka­do dostar­cza wło­som nie­zbęd­nych wita­min i kwa­sów tłuszczowych.

Olej kokosowy

Skład­ni­ki:
 • olej koko­so­wy
Ta masecz­ka pole­ga jedy­nie na nało­że­niu pro­duk­tu na wło­sy. Olej koko­so­wy nale­ży dopro­wa­dzić do płyn­nej kon­sy­sten­cji poprzez pod­grza­nie. Moż­na wsta­wić sło­iczek z ole­jem do garn­ka wypeł­nio­ne­go wodą i pod­grze­wać na kuchen­ce. Inny spo­sób to po pro­stu roz­tar­cie pro­duk­tu w dłoniach.
Olej nale­ży nanieść na całe wło­sy wcie­ra­jąc rów­nież w skó­rę gło­wy. Następ­nie owi­nąć gło­wę folią lub nało­żyć cze­pek. W celu uzy­ska­nia naj­lep­sze­go rezul­ta­tu war­to potrzy­mać masecz­kę dłu­żej niż 20 minut. Spłu­kać cie­płą wodą.

Siemie lniane

Skład­ni­ki:
 • sie­mie lniane
 • miód
Zia­ren­ka sie­mie­nia zale­wa­my gorą­cą wodą w misecz­ce. Po jakimś cza­sie wytwo­rzy się cha­rak­te­ry­stycz­ny żel, któ­ry nale­ży odce­dzić. Doda­je­my miód. Powsta­łą sub­stan­cję nakła­da­my na wło­sy i trzy­ma­my pod czep­kiem przez 60 minut.

Aloes

Skład­ni­ki:
 • alo­es
 • miód
Alo­es to cudow­na rośli­na, któ­rą każ­dy powi­nien mieć w domu. Dzię­ki swo­je­mu wszech­stron­ne­mu zasto­so­wa­niu jest od lat cenio­na w medy­cy­nie i kosme­ty­ce. Pozy­tyw­ny wpływ ma mię­dzy inny­mi na kon­dy­cje wło­sów. Do wyko­na­nia masecz­ki moż­na użyć liści alo­esu lub goto­we­go soku dostęp­ne­go w aptekach.
Liście nale­ży umyć i zmik­so­wać w szklan­ce z wodą (ilość wody zale­ży od indy­wi­du­al­nych potrzeb czy­li dłu­go­ści i gęsto­ści wło­sów). Następ­nie dodać łyż­kę mio­du i zamie­szać. Nało­żyć sub­stan­cję na wło­sy i owi­nąć czep­kiem i ręcz­ni­kiem. Odcze­kać 20–30 minut, następ­nie dokład­nie spłukać.
Tekst: Klau­dia Kuśmierz
Kolaż: Vers-24

Komentarze

komentarzy