Uroda

Naturalne maseczki do włosów

Waka­cje to czas odpo­czyn­ku dla duszy i cia­ła… nie­ste­ty nie dla wło­sów. Słoń­ce oraz woda mor­ska pod­da­ją je na cięż­ką pró­bę. Na szczę­ście moż­na temu zara­dzić sto­su­jąc domo­we spo­so­by. Każ­da z nas ma w domu…

Więcej