Linia Conscious Exclusive to pojawiające się cyklicznie kolekcje zaprojektowane z najwyższej jakości materiałów, które odzwierciedlają aktualne trendy, a jednocześnie pokazują zmieniającą się, zrównoważoną  modę. I tak obok poliestru i plastiku z recyklingu, organicznej bawełny czy jedwabiu, najnowsza kolekcja H&M Conscious Exclusive 2019 została stworzona w oparciu o zupełnie nowe, przyjazne dla środowiska materiały. W tym sezonie dumnie  będziemy nosić więc PIÑATEX® wytwarzany z włókien celulozy liści ananasów, który jest naturalnym materiałem imitującym skórę; elastyczną piankę z biomasy alg BLOOM™ oraz ORANGE FIBER® , czyli jedwabistą tkaninę ze skórek cytrusów – a wszystko to w myśl zasady „zero waste”. To nowe, zrównoważone materiały powstałe na bazie roślin, specjalnie po to, by tworzyć wydajną, piękną i łatwą w noszeniu modę.

 

H&M Conscious Exclusive

Kolek­cja Con­scio­us Exc­lu­si­ve to uoso­bie­nie rów­no­wa­gi pomię­dzy prze­py­chem a inno­wa­cją i moż­na ją nosić od świ­tu do nocy, zarów­no na spe­cjal­ne oka­zje jak i na co dzień. Nie bez powo­du kam­pa­nia powsta­ła w Nowym Jor­ku, na dachu jed­ne­go z budyn­ków na któ­rym umiesz­czo­no ogród pełen roślin. Inspi­ro­wa­na natu­ral­nym, ota­cza­ją­cym nas pięk­nem, a więc: mine­ra­ła­mi, drze­wa­mi i rośli­na­mi, któ­re zespół pro­jek­tan­tów prze­niósł na żakar­do­we i leją­ce dru­ko­wa­ne tka­ni­ny. Wśród kolo­rów kró­lu­je lawen­da, błę­ki­ty, odcie­nie beżu, kora­lo­wy róż oraz  czerń, zło­to i sre­bro. Naj­now­sza kolek­cja Con­scio­us Exc­lu­si­ve to odkry­cie pięk­na natu­ry na nowo. Widać je na prin­tach, pale­cie kolo­rów, a tak­że w dba­ło­ści o szcze­gó­ły. Naj­cie­kaw­sze pro­jek­ty to z pew­no­ścią srebr­na, błysz­czą­ca mary­nar­ka z Piña­te­xu® i kolo­ro­we­go żakar­du, a tak­że roman­tycz­ny top z gor­se­tem wyko­na­ny z Oran­ge Fiber®. 

Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive, biała marynarka H&M Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive, długa sukienka H&M Kolekcja H&M Conscious Exclusive, białe spodnie H&M Kolekcja H&M Conscious Exclusive, Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive, sukienka H&M Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive Kolekcja H&M Conscious Exclusive

Kolekcja H&M Conscious Exclusive 2019 trafi do wybranych sklepów stacjonarnych H&M na całym świecie i online na hm.com już 11 kwietnia.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy