ModaNewsroom

Natura w sercu miasta - H&M Conscious Exclusive 2019

Linia Con­scio­us Exc­lu­si­ve to poja­wia­ją­ce się cyklicz­nie kolek­cje zapro­jek­to­wa­ne z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, któ­re odzwier­cie­dla­ją aktu­al­ne tren­dy, a jed­no­cze­śnie poka­zu­ją zmie­nia­ją­cą się, zrów­no­wa­żo­ną  modę. I tak obok polie­stru i pla­sti­ku z recy­klin­gu, orga­nicz­nej baweł­ny czy…

Więcej