ModaNewsroom

Naked Bruce jesień-zima 2017

 

Nowo­cze­sne podej­ście do ele­gan­cji – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać litew­ską mar­kę Naked Bru­ce, któ­rej zało­ży­ciel­ka Moni­ka Vait­kie­ne dała leg­gin­som – dotych­czas koja­rzo­nym wyłącz­nie ze spor­tem – „dru­gie życie”, udo­wad­nia­jąc, że wygo­da nie ozna­cza rezy­gna­cji z ory­gi­nal­no­ści.

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki na jesień-zimę 2017 to przede wszyst­kim kla­sycz­ne czer­nie, sza­ro­ści i beże z inten­syw­ną domiesz­ką fio­le­tu, czer­wie­ni czy brą­zów: i tak znaj­dzie­my w niej kul­to­we baweł­nia­ne swe­try i koszul­ki z mod­ny­mi, prze­dłu­ża­ny­mi ręka­wa­mi, eks­cen­trycz­ne, asy­me­trycz­ne z fio­le­to­wą war­stwą szy­fo­nu; sukien­ki w for­mie blu­zy ide­al­ne na co dzień, któ­re posia­da­ją dodat­ko­we ręka­wy do prze­wią­za­nia w pasie, oraz koper­to­we, z bocz­ny­mi czer­wo­ny­mi sznu­ro­wa­dła­mi z regu­lo­wa­nym pasem z przo­du i spor­to­wy­mi man­kie­ta­mi. Nie bra­ku­je wią­za­nych, prąż­ko­wa­nych oraz czar­nych spód­nic przy­po­mi­na­ją­cych far­tu­chy a tak­że ele­men­tu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go mar­ki- leg­gin­sów wyko­na­nych z naj­wyż­szej jako­ści litew­skie­go polie­stru, zapew­nia­ją­cych kom­fort i wygo­dę dzię­ki inno­wa­cyj­nej, oddy­cha­ją­cej tka­ni­nie absor­bu­ją­cej wil­goć, któ­re tym razem znaj­dzie­my tak­że w inten­syw­nym, fio­le­to­wym odcie­niu.

Abso­lut­ne must-have redak­cji Vers-24 to z pew­no­ścią leg­gin­sy WANDA, któ­re spraw­dzą się nie tyl­ko na siłow­ni, ale tak­że pod­czas dłu­gich, jesien­nych spa­ce­rów. W swo­jej sza­fie chce­my też mieć czar­ną, imi­tu­ją­cą blu­zę sukien­kę ze spor­to­wy­mi ręka­wa­mi oraz mini­ma­li­stycz­ną a zara­zem efek­tow­ną czar­ną bluz­kę z prze­dłu­ża­ny­mi ręka­wa­mi, któ­ra jest świet­ną bazą dla kla­sycz­nych sty­li­za­cji.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Zajrzyjcie do Lookbooka NAKED BRUCE!

  Naj­now­szy Look­bo­ok NAKED BRUCE w peł­ni uka­zu­je ducha litew­skiej mar­ki. Nowo­cze­sność i przy­szłość to hasła, któ­re naj­le­piej odda­ją jej este­ty­kę. Kolek­cja moder­ni­stycz­na jest wyko­na­na z cer­ty­fi­ko­wa­nych tka­nin. W linii prze­wa­ża­ją kolo­ry ide­al­ne na sezon…
Więcej