UrodaZdrowie

Największy wróg: Cellulit

Cellulit może pojawiać się już w trakcie okresu dojrzewania i jest przypadłością dotykającą przede wszystkim płeć piękną. To powszechne schorzenie, które spędza kobietom sen z powiek, skutkując nierówną, pofałdowaną powierzchnią skóry naszych najpiękniejszych części ciała – ud, bioder, pośladków, ramion, a nawet sutków. Powodów powstawania cellulitu, jak również uwarunkowań sprzyjających jego rozwojowi, jest wiele, dlatego jednoznaczne określenie jednej podstawowej przyczyny jest niezwykle trudne – zaczynając od złej diety i braku ruchu, poprzez uwarunkowania genetyczne, na gospodarce hormonalnej kończąc.

jak pozbyć się cellulitu, hormony a cellulit, jak walczyć z cellulitem, masaż na cellulit, zabiegi na cellulit, sposób na cellulit, cellulit co to jest,

Według naj­now­szych badań cel­lu­lit doty­ka coraz młod­sze dziew­czę­ta i, wbrew ste­reo­ty­pom, nie są to wyłącz­nie oso­by oty­łe. Jak się oka­za­ło, naj­więk­szy wpływ mają geny, któ­re decy­du­ją o tym, czy nasze komór­ki tłusz­czo­we posia­da­ją mniej, czy wię­cej recep­to­rów wią­żą­cych tłuszcz. Poza tym tkan­ka łącz­na u kobiet jest zbu­do­wa­na z roz­cią­gli­wych i luź­no utka­nych włó­kien, w któ­rych to komór­ki tłusz­czo­we swo­bod­nie pęcz­nie­ją, powo­du­jąc roz­wój cel­lu­li­tu. U męż­czyzn zda­rza się nie­zwy­kle rzad­ko i naj­czę­ściej jest spo­wo­do­wa­ny bra­niem ste­ry­dów, u kobiet naj­pew­niej wyso­kim pozio­mem kobie­ce­go hor­mo­nu – estro­ge­nu. Pro­blem ten jest, nie­ste­ty, dzie­dzicz­ny i bar­dzo czę­sto prze­cho­dzi z mat­ki na cór­kę. Oprócz hor­mo­nów i genów, na roz­wój cel­lu­li­tu mają wpływ tak­że inne czyn­ni­ki, m.in. sie­dzą­cy tryb życia, die­ta boga­ta w duże ilo­ści soli, tłusz­czy i węglo­wo­da­nów, nosze­nie zbyt obci­słych ubrań oraz dłu­gie, gorą­ce kąpie­le. Do jego powsta­wa­nia w znacz­nym stop­niu przy­czy­nia się rów­nież pale­nie tyto­niu. Niko­ty­na zwę­ża naczy­nia krwio­no­śne, przez co utrud­nia dostar­cza­nie komór­kom tle­nu i hamu­je pro­ces spa­la­nia tłuszczu.

W wal­ce z cel­lu­li­tem trze­ba dzia­łać kom­plek­so­wo. Pierw­szym kro­kiem jest zbi­lan­so­wa­ny spo­sób odży­wia­nia. Powin­no się uni­kać tłusz­czów, szcze­gól­nie tych zwie­rzę­cych, i zastę­po­wać je inny­mi pro­duk­ta­mi, np. oli­wą z oli­wek. Świet­ne wła­ści­wo­ści ma rów­nież woda. Oczysz­cza orga­nizm z tok­syn, uła­twia krą­że­nie i wypeł­nia żołą­dek redu­ku­jąc uczu­cie gło­du. Nale­ży pamię­tać o zasa­dzie, by jeść czę­ściej, ale mniej­sze por­cje – przy­śpie­sza to meta­bo­lizm i zapo­bie­ga odkła­da­niu się tłusz­czu. Wsta­jąc od sto­łu war­to wie­dzieć, że infor­ma­cje o syto­ści mózg otrzy­mu­je po dwu­dzie­stu minu­tach od zje­dze­nia posił­ku. Jeże­li napraw­dę chcesz, by efekt był widocz­ny, powin­naś ogra­ni­czyć używ­ki – wcze­śniej wspo­mnia­ne papie­ro­sy, a tak­że alko­hol i kawę. Po dru­gie sport. Brak ruchu ma nega­tyw­ny wpływ nie tyl­ko na kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną, ale rów­nież na Two­ją uro­dę. Jeśli nie masz cza­su na ćwi­cze­nia na siłow­ni, regu­lar­ne zaję­cia z tań­ca lub fit­ness, posta­raj się prze­zna­czyć pół godzi­ny dzien­nie na spa­cer po swo­jej okolicy.

W wal­ce z poma­rań­czo­wą skór­ką pomo­gą Ci tak­że masa­że. Możesz robić je sama lub  wybrać się do salo­nu na bań­kę chiń­ską z dre­na­żem lim­fa­tycz­nym – wte­dy ceny waha­ją się od 70 zł do 200 zł za jed­ną wizy­tę. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­ją się rów­nież inne zabie­gi wyko­ny­wa­ne w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych. Zanim się tam udasz, powin­naś zapo­znać się z meto­da­mi, jakie mogą zostać Ci zapro­po­no­wa­ne, np. ultra­dź­wię­ki, mezo­te­ra­pia, ender­mo­lo­gia, czy laser. Pamię­taj o wybo­rze pro­fe­sjo­nal­ne­go salo­nu, zatrud­nia­ją­ce­go wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów. To ich zada­niem będzie oce­nić stan Two­jej skó­ry i dobrać odpo­wied­nią tera­pię. Wycho­dząc miej na uwa­dze, że jeden zabieg nie wystar­czy, aby uzy­skać widocz­ne i dłu­go­trwa­łe efek­ty. Jeśli zale­ży Ci na wyraź­nej reduk­cji cel­lu­li­tu, trze­ba uzbro­ić się w cier­pli­wość i gotów­kę. Dobrym uzu­peł­nie­niem lub alter­na­ty­wą do zabie­gów mogą być dostęp­ne na ryn­ku kre­my i peelin­gi. Ponie­waż uży­wa się ich regu­lar­nie, zadbaj o to, by dobrze dopa­so­wać je do rodza­ju skó­ry. Pozby­cie się go przede wszyst­kim będzie kosz­to­wa­ło spo­ro pra­cy, jed­nak rezul­ta­ty w posta­ci gład­kiej, jędr­nej i zdro­wo wyglą­da­ją­cej skó­ry z pew­no­ścią są tego warte.

For Vers-24, Warsaw

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: pixabay.com

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *