UrodaZdrowie

Największy wróg: Cellulit

Bez wąt­pie­nia jest wro­giem, jakie­go nie łatwo się pozbyć – wie­dzą o tym zarów­no nasto­lat­ki, jak i doj­rza­łe kobie­ty. Skór­ka poma­rań­czo­wa to napraw­dę trud­ny prze­ciw­nik, któ­ry może powo­do­wać brak akcep­ta­cji wła­sne­go cia­ła i wstyd przed jego eks­po­no­wa­niem. Skąd się bie­rze i jak z nim wal­czyć? Waka­cje tuż, tuż, dla­te­go war­to zacząć już dziś!

Więcej