ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja Michała Szulca

Najnowsza kolekcja Michała Szulca Ars Gratia Artis 2019 to sentymentalna podróż do lat 80-tych i 90-tych. Charakterystyczna dekonstrukcja sylwetek uzupełniona jest o autorskie nadruki i patchworkowe zestawienia tkanin. Premiera kolekcji odbyła się podczas oficjalnego otwarcia showroomu projektanta w Warszawie.        

Najnowsza kolekcja Michała Szulca, kolekcja Michał Szulc 2019

Ars Gratia Artis SS 2019

Michał Szulc zabie­ra nas w sen­ty­men­tal­ną podróż, ser­wu­jąc este­tycz­ne wspo­mnie­nia z koń­ca lat 80-tych i począt­ku lat 90-tych. Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji są sta­re pocz­tów­ki ze zdję­cia­mi kwia­tów, kie­dyś wysy­ła­ne bli­skim na spe­cjal­ne oka­zje, dziś zastą­pio­ne przez pozba­wio­ne emo­cji SMSy i e‑maile. Ten nadruk – komu­ni­kat two­rzy całe syl­wet­ki, wystę­pu­je rów­nież w posta­ci deta­lu – poje­dyn­czych pocz­tó­wek naszy­tych na ubra­nia Ars gra­tia artis. Przy­pad­ko­wość sty­li­za­cji z prze­szło­ści, czę­sto wyni­ka­ją­ca z ogra­ni­czo­nej dostęp­no­ści mate­ria­łów, prze­nie­sio­na zosta­ła na pat­chwor­ki. Kolo­ro­we zesta­wie­nia tka­nin pod­kre­śla­ją vin­ta­ge­’o­we inspi­ra­cje kolek­cji. Wpro­wa­dza­ją rów­nież nowe dla Szul­ca zesta­wie­nia nasy­co­nych kolo­rów i wzo­rów.

Kolor ożywia

W kon­tra­ście do poprzed­nich, mono­chro­ma­tycz­nych kolek­cji, Szulc posłu­żył się boga­tą pale­tą nasy­co­nych kolo­rów. Pomi­do­ro­wa czer­wień, soczy­sta cytry­no­wa żółć, ciem­na zie­leń, gama błę­ki­tów i gra­na­tów, bie­le, beże i poma­rań­cze uzu­peł­nio­ne są czar­no-bia­ły­mi nadru­ka­mi.

Materiał ma znaczenie

Dobór mate­ria­łów rów­nież zaska­ku­je. T‑shirty zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­nej, baweł­nia­nej dzia­ni­ny, uzy­ska­nej z recy­klin­gu. Prym wie­dzie gęsta i mię­si­sta jedwab­na saty­na, któ­rej struk­tu­ra kon­tra­stu­je z tiu­lem, spie­ra­ny­mi twil­la­mi oraz meta­li­zo­wa­ny­mi i ście­ra­ny­mi błysz­czą­cy­mi tka­ni­na­mi tech­nicz­ny­mi. Do uzy­ska­nia foto­gra­ficz­nej jako­ści autor­skie­go nadru­ku posłu­ży­ła dzia­ni­na sto­so­wa­na zwy­kle w kostiu­mach kąpie­lo­wych. Uzu­peł­nie­niem są wisko­zo­we kre­py oraz denim.
Najnowsza kolekcja Michała Szulca, trendy 2019 Najnowsza kolekcja Michała Szulca, kolekcja na wiosnę lato 2019 Najnowsza kolekcja Michała Szulca, kolekcja Michał Szulc Najnowsza kolekcja Michała Szulca Najnowsza kolekcja Michała Szulca, trendy 2019 Najnowsza kolekcja Michała Szulca, trendy na wiosnę 2019 kolekcja Michała Szulca 2019
Kolek­cja Ars Gra­tia Artis SS2019 dostęp­na jest w show­ro­omie Micha­ła Szul­ca, przy ul. Moko­tow­skiej 65/110.    
Foto­graf / Albert Pabi­ja­nek
Model­ka / Zuzan­ka EC Mana­ge­ment
Make up & wło­sy / Grze­gosz Szu­stak
Buty / CCC / www.ccc.eu
Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy