ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja Michała Szulca

Naj­now­sza kolek­cja Micha­ła Szul­ca Ars Gra­tia Artis 2019 to sen­ty­men­tal­na podróż do lat 80-tych i 90-tych. Cha­rak­te­ry­stycz­na dekon­struk­cja syl­we­tek uzu­peł­nio­na jest o autor­skie nadru­ki i pat­chwor­ko­we zesta­wie­nia tka­nin. Pre­mie­ra kolek­cji odby­ła się pod­czas ofi­cjal­ne­go otwarcia…

Więcej