MakijażUroda

Najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise 2018

Lekka i letnia, najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise 2018 stworzona przez Lucię Pica to feeria barw i gra kolorów z wykorzystaniem światła i cieni. Przywołuje na myśl krystaliczną, roziskrzona taflę wody, łącząc w sobie wizję skóry delikatnie muśniętej pierwszymi promieniami słońca z niezwykle trwałymi, lśniącymi odcieniami.

Najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise
Cie­płe powie­trze, falu­ją­ca woda, pro­mie­nie świa­tła prze­bi­ja­ją­ce się przez okno zosta­ły zamknię­te w bar­wach mlecz­ne­go różu, mor­skie­go, zło­te­go i brą­zu, któ­re two­rzą razem ide­al­ną pale­tę cie­ni ESSENTIELLE ÉTÉ. Pica two­rząc naj­now­szą linię kosme­ty­ków Cha­nel odkry­ła i zapra­gnę­ła pod­kre­ślić sub­tel­ne pięk­no lek­ko brą­zo­wej skó­ry pod­grza­nej pierw­szym doty­kiem słoń­ca, któ­re zosta­ło wydo­by­te za pomo­cą kolo­rów, a któ­rej blask dodat­ko­wo pod­kre­śla gra świa­tła.

Co wię­cej, stwo­rze­nie naj­now­szej wizji let­nie­go pięk­na według Cha­nel to kwe­stia odpo­wied­niej apli­ka­cji i umie­jęt­no­ści zatrzy­ma­nia eks­cy­tu­ją­ce­go uczu­cia lata, już nie­mal nie­wi­docz­ne­go, ale wciąż tak sil­nie odzna­cza­ją­ce­go się na naszej skó­rze. Nakła­da­ne deli­kat­nie war­stwa­mi, zło­to-brą­zo­we odcie­nie pale­ty ESSENTIELLE ÉTÉ odbi­ja­ją świa­tło, wzmac­nia­jąc i akcen­tu­jąc skó­rę za pomo­cą magne­tycz­ne­go, let­nie­go bla­sku, pod­czas gdy inten­syw­ny czer­wo­ny róż natych­miast roz­pro­mie­nia i oży­wia twarz. Poczwór­ne cie­nie do powiek Éclat Énig­ma­ti­que to połą­cze­nie moc­nych kolo­rów, któ­re po nało­że­niu sta­ją się sto­no­wa­ne i roz­świe­tla­ją spoj­rze­nie cie­pły­mi i lek­ko meta­li­zo­wa­ny­mi odcie­nia­mi- wspa­nia­le kon­tra­stu­ją z rzę­sa­mi pod­kre­ślo­ny­mi wodo­od­por­ną masca­rą LE VOLUME, żywy­mi kolo­ra­mi kre­dek do oczu LE ROUGE CRAYON DE COULEUR i deli­kat­ny­mi, trze­ma odcie­nia­mi lakie­rów do paznok­ci LE VERNIS.

Najnowsza kolekcja kosmetyków Chanel Cruise

 

Nie wol­no nam zapo­mnieć o must-have w naszej let­niej kosme­tycz­ce – obłęd­nym L’EAU TAN, któ­ry stop­nio­wo pogłę­bia pięk­no opa­le­ni­zny, pozo­sta­wia­jąc świe­ży, orzeź­wia­ją­cy zapach, któ­ry wyobra­ził sobie per­fu­miarz fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel, Oli­vier Polge.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej