UrodaVers24 favorites

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

 Odżywiają, nawilżają, rewitalizują skórę i błyskawicznie poprawiają wygląd cery. Uwielbiają je nie tylko Koreanki, dla których maska do twarzy jest jednym z kluczowych etapów pielęgnacji, ale i kobiety na całym świecie, które szczególnie cenią sobie natychmiastowy efekt pięknej, wypoczętej skóry. Wśród mnóstwa dostępnych masek znanych marek, przedstawiamy najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować. Gwarantujemy, że odtąd na stałe zagoszczą w Waszej kosmetyczce.

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

Chic Chiq to wyjąt­ko­we masecz­ki w prosz­ku stwo­rzo­ne w opar­ciu o zasa­dy pie­lę­gna­cji ajur­we­dyj­skiej, któ­re mają za zada­nie oczysz­czać, odży­wiać i nawil­żać skó­rę, w taki spo­sób, by zrów­no­wa­żyć trzy ener­gie (doshe) rzą­dzą­ce naszym cia­łem. Natu­ral­ne skład­ni­ki mase­czek w prosz­ku Chic Chiq akty­wu­ją się po zmie­sza­niu ich z cie­płą wodą bądź hydro­la­tem, takim jak woda róża­na, dzię­ki cze­mu kosme­tyk ma dłuż­sze i bar­dziej efek­tyw­ne dzia­ła­nie. Decy­zja, kie­dy go akty­wo­wać nale­ży wyłącz­nie do Cie­bie, co pozwa­la redu­ko­wać ilość zasto­so­wa­nych kon­ser­wan­tów i stabilizatorów.

Naj­lep­sze maski do twa­rzy, któ­re war­to wypró­bo­wać to z pew­no­ścią masecz­ki de la Mer, à la Rose oraz la Noce. Maska do twa­rzy de la Mer jest wprost stwo­rzo­na dla zmę­czo­nej cery: orzeź­wia ją, odży­wia i nawad­nia, dzia­ła­jąc prze­ciw­sta­rze­nio­wo. Doda­tek spi­ru­li­ny boga­tej w wita­mi­ny A i C pozwa­la na dzia­ła­nie anty­ok­sy­du­ją­ce oraz opóź­nia­ją­ce pro­ces sta­rze­nia się skó­ry. Dodat­ko­wo prze­ciw­za­pal­ne wła­ści­wo­ści wer­be­ny doda­ją skó­rze świe­żo­ści, a jęcz­mień poma­ga zacho­wać jej ela­stycz­ność skó­ry. Odmła­dza­ją­ca maska à la Rose jest wręcz stwo­rzo­na dla cery suchej i wraż­li­wej. W jej skła­dzie znaj­dzie­cie płat­ki róży Dama­sceń­skiej, o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym i koją­cym. Doda­tek olej­ku jojo­ba boga­te­go w wita­mi­nę A i E, koi i nawad­nia podraż­nio­ną skó­rę, a tre­ha­lo­zy – poma­ga zatrzy­mać nawil­że­nie, redu­ku­jąc pierw­sze ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry. la Noce to nato­miast nowo­cze­sna wer­sja tra­dy­cyj­nej, Indyj­skiej masecz­ki Hal­di, uży­wa­nej przed cere­mo­nią zaślu­bin w Indiach- odży­wia, roz­ja­śnia i wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, oczysz­cza­jąc i dogłęb­nie ją nawil­ża­jąc. W jej skła­dzie znaj­dzie­cie szczyp­tę bia­łej kur­ku­my od wie­ków uży­wa­nej w Ajur­we­dzie, cie­cie­rzy­cę pochła­nia­ją­cą nad­miar wydzie­la­ne­go sebum bez wysu­sza­nia skó­ry, któ­ra usu­wa jed­no­cze­śnie mar­twy naskó­rek oraz oczysz­cza pory zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu trą­dzi­ku. Maskę wzbo­ga­co­no tak­że o kwia­ty nagiet­ka, któ­re przy­śpie­sza­ją goje­nie się podraż­nio­nej skó­ry i wal­czą z ozna­ka­mi sta­rze­nia, pobu­dza­jąc pro­duk­cję kolagenu.

Najlepsze maski do twarzy, które warto wypróbować

Chic Chiq to naj­lep­sze maski do twa­rzy, któ­re z pew­no­ścią war­to wypró­bo­wać – poza natu­ral­ny­mi, boga­ty­mi skład­ni­ka­mi, każ­da z masek jest sta­ran­nie zapa­ko­wa­na w este­tycz­ne, cudow­ne bam­bu­so­we pudeł­ko, któ­re z pew­no­ścią przy­ozdo­bi każ­dą pół­kę (nie tyl­ko w łazience!).

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy