Jedzenie

Najlepsze blogi kulinarne – TOP 10

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 18.48.26

mojewypieki.com

 • Blog prze­zna­czo­ny dla łasu­chów. Znaj­dzie­cie w nim prze­pi­sy na nie­sa­mo­wi­te cia­sta i dese­ry. Od pier­nicz­ków, przez ser­ni­ki po tar­ty. Każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Na wyjąt­ko­we oka­zje do słod­kie­go świę­to­wa­nia.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 18.50.45
kwestiasmaku.com

 • Na blo­gu znaj­dzie­cie prze­pi­sy inspi­ro­wa­ne kuch­nią z całe­go świa­ta. Wpi­su­jąc  w wyszu­ki­war­ce swój ulu­bio­ny pro­dukt otrzy­ma­cie pomy­sły na dania z wyko­rzy­ta­niem tego pro­duk­tu. Dania lek­kie i cięż­sze, dla sin­gla i dla dwoj­ga. Pięk­ne zdję­cia, kla­sa, smak i pre­cy­zja – tak moż­na scha­rak­te­ry­zo­wać blog kwe­stia sma­ku.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 18.52.51
whiteplate.com

 • Autor­ka przed­sta­wia wie­le cie­ka­wych prze­pi­sów na pol­skie i egzo­tycz­ne dania. Jed­nym z dzia­łów blo­ga jest pra­cow­nia wypie­ków. Znaj­dzie­cie tam prze­pi­sy na chle­by i cia­sta. Zało­ży­ciel­ka wyda­ła dwie książ­ki kuchar­skie.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 18.56.07
tajnikismaku.blogspot.com

 • Kolej­ny blog dla fanów słod­ko­ści. Bezy, ciast­ka, cia­stecz­ka i prze­two­ry. Jeśli nie jeste­ście na die­cie, to śmia­ło pró­buj­cie.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 18.57.58

whatshouldieatforbreakfasttoday.com

 • Blog pro­wa­dzo­ny przez Polkę, któ­ra w Pol­sce aktu­al­nie nie miesz­ka. Jest wiel­ką fan­ką śnia­dań. Uwa­ża, że jest to naj­waż­niej­szy posi­łek dnia. Blog pisa­ny jest po pol­sku i po angiel­sku.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 19.00.56
kaszomania.blogspot.com

 • Prze­pi­sy na kaszę pod każ­dą posta­cią. Jeśli myśli­cie, że kasza jest nud­na sprawdź­cie koniecz­nie pomy­sły auto­ra.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 19.06.09

everycakeyoubake.blogspot.com

 • Pysz­ne i inspi­ru­ją­ce prze­pi­sy nie tyl­ko na dania fit, ale i na słod­kie, kre­mo­we cia­sta. Autor­ka udo­wad­nia, że pięk­na opra­wa dań jest rów­nie waż­na jak smak.

 Zrzut ekranu 2015-04-15 o 19.08.40
jadlonomia.com

 • Raj dla wege­ta­rian i osób sto­su­ją­cych die­ty eli­mi­na­cyj­ne. Autor­ka pre­zen­tu­je prze­pi­sy na dania bez­glu­te­no­we czy bez­lak­to­zo­we. Koniecz­nie wypró­buj­cie hum­mus pro­po­no­wa­ny przez zało­ży­ciel­kę stro­ny.

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 19.11.15

mamalyga.org

 • Zało­ży­ciel­ka jest znaw­czy­nią kuch­ni taj­skiej. Znaj­dzie­cie pro­po­zy­cje dla doro­słych i dla dzie­ci. W war­sji glu­te­no­wej i bez­glu­te­no­wej. Na kola­cję i na obiad. Prze­ką­ska taj­ska na szyb­ko? Tyl­ko na mamalyga.org

Zrzut ekranu 2015-04-15 o 19.14.37

dietetyczniesiostro.blogspot.com

 • Blog pre­zen­tu­ją­cy zdrow­sze wer­sje popu­lar­nych dań obia­do­wych i śnia­da­nio­wych. Jeśli chce­cie poczuć się zdro­wo i fit ten blog jest dla Was ide­al­nym roz­wią­za­niem.

Zdję­cia: mojewypieki.com, kwestiasmaku.com, whiteplate.com, tajnikismaku.blogspot.com, whatshouldieatforbreakfasttoday.com, kaszomania.blogspot.com, everycakeyoubake.blogspot.com, jadlonomia.com, mamalyga.org, dietetyczniesiostro.blogspot.com

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIA

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Avatar

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *