KulturaSztuka

Muzea, które odwiedzisz nie ruszając się z domu

Czas kwa­ran­tan­ny to czas wyjąt­ko­wy, któ­ry spę­dza­my w domu. W tym cza­sie stan­dar­do­wo oglą­da­my wie­le fil­mów, seria­li, czy­ta­my książ­ki i roz­ma­wia­my przez wide­okon­fe­ren­cje ze zna­jo­my­mi. Tym­cza­sem, izo­la­cja nie musi ozna­czać rezy­gna­cji ze sztu­ki czy efektywnego…

Więcej