ModaMust have

Muuñ- najgorętsze torby lata

 

Wiklinowe kosze i torby kojarzyły Wam się dotychczas wyłącznie z beztroskimi, sielskimi wakacjami na wsi bądź nad morzem? W tym sezonie z pewnością zmienicie zdanie, bo już zostały okrzyknięte najgorętszymi torbami lata!

Wiklinowe kosze i torby

Mar­ka Muuñ to nie­zwy­kłe tor­by-koszy­ki inspi­ro­wa­ne kosza­mi i lokal­nym rze­mieśl­nic­twem kobiet z Nyari­ga, małej wio­ski w pół­noc­nej Gha­nie. Ich pro­jek­ty są efek­tem współ­pra­cy z pro­jek­tan­tem Audrey­em Davi­dem,  któ­ry bez­błęd­nie połą­czył  dwie  tak róż­ne od sie­bie kul­tu­ry- Gha­ny i Pary­ża i odzwier­cie­dla­ją wyraź­ne wpły­wy fran­cu­skie, ame­ry­kań­skie i japoń­skie. David wyko­rzy­stał doświad­cze­nie zdo­by­te w pary­skiej szko­le arty­stycz­nej Duper­ré i wkrót­ce posze­rzył swo­ją kolek­cję tak­że o ręcz­nie tka­ne tor­by z weł­ny pocho­dzą­cej z recy­klin­gu, pro­sto z Gru­zji, do któ­rych skó­rza­ne ele­men­ty rów­nież wypra­wia­ne są we Francji. 

Wiklinowe kosze i torby

Każ­da z toreb i koszy jest ręcz­nie tka­na z suchych łodyg zbo­ża i sło­my oraz far­bo­wa­na przez lokal­nych rze­mieśl­ni­ków z wyko­rzy­sta­niem kon­wen­cjo­nal­nych metod poprzez zasto­so­wa­nie ziół i orga­nicz­nych pig­men­tów z Nige­rii, by zostać prze­trans­por­to­wa­na pro­sto do ate­lier w Pary­żu, gdzie nastę­pu­je kolej­na część pro­duk­cji- fran­cu­ski zespół do każ­de­go kosza doda­je ochron­ne tka­ni­ny z baweł­ny (któ­re moż­na odłą­czyć), ele­men­ty skór (dwa uchwy­ty, dzię­ki któ­rym tor­by moż­na nosić na róż­ne spo­so­by- na ramię, cross body czy w ręku) oraz wstąż­ki, co czy­ni ze zwy­kłej, ple­cio­nej tor­by luk­su­so­we akce­so­rium ide­al­ne pod­czas let­nich woja­ży a tak­że upal­ne­go lata w mieście.

Tor­by Muuñ dostęp­ne są na ofi­cjal­nej stro­nie www.muun.bigcartel.com, a tak­że Net-a-por­ter, Mat­ches­fa­shion czy Bar­neys. Ceny waha­ją się od 800 do ponad 1000 złotych.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Kola­że: VERS-24

Komentarze

komentarzy