ModaMust have

Must have sezonu: gdzie upolować wiązane sukienki?

Przyszło lato a w raz z nim gorące temperatury. W tym sezonie projektanci postawili na naszą wygodę i lansują przewiewne i lekkie sukienki. Gdzie znaleźć model idealny na swoją kieszeń? Specjalnie dla Was znaleźliśmy 8 stylowych i wiązanych sukienek. Jesteśmy pewne, że każda z Was wśród naszych propozycji znajdzie chociaż jedną idealną dla siebie.        

1. Do wyboru do koloru                                                                                                       

Sklep Refor­ma­tion pro­po­nu­je wią­za­ne sukien­ki w trzech róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach kolo­ry­stycz­nych. Nie wiesz czy lubisz krat­kę? A może wolisz posta­wić na czer­wo­ny kolor? Nic trud­ne­go. Gwa­ran­tu­je­my, że w „Refor­ma­tion” znaj­dziesz model, któ­ry spodo­ba Ci się w 100 pro­cen­tach.                              

2. Kimonowy styl

Kimo­no czy sukien­ka? Cza­sa­mi cięż­ko jest się zde­cy­do­wać, dla­te­go też war­to posta­wić od razu na sukien­kę, któ­rą moż­na nosić też w for­mie kimo­na. My zna­leź­li­śmy dla Cie­bie model w duże kwia­to­we liście. Nie spo­sób się w niej nie zako­chać!

Sukien­ka Kimo­no

3. Kwiaty

Kwia­ty latem? Tak wie­my, że to oczy­wi­ste ale my nie potra­fi­my się im oprzeć. Lek­ką i bar­dzo dziew­czę­cą sukien­kę, ide­al­ną na let­nie upa­ły zna­la­zły­śmy w skle­pie „Top­Shop”. Będzie dobrze wyglą­da­ła na każ­dej syl­wet­ce oraz spraw­dzi się z klap­ka­mi. Nam nie trze­ba mówić wię­cej!

4. Zielono mi

Za oknem wszyst­ko roz­kwi­ta. Dla­cze­go by nie zro­bić tego same­go i nie posta­wić na zie­lo­ny kolor? Żywą i pasu­ją­cą do aury sukien­kę znaj­dziesz w inter­ne­to­wym skle­pie „Reali­sion”. Pro­po­nu­je­my zesta­wić ją z „otwar­ty­mi buta­mi” i czar­ną toreb­ką tzw. „wali­zecz­ką”. Dzię­ki temu uda Ci się uzy­skać look a la fran­cu­ska „It girl” Jane Bir­kin była­by z Cie­bie dum­na!

5. Black is always a good idea

Nawet latem nie potra­fisz roz­stać się z uko­cha­ną przez sie­bie czer­nią? Nie ma pro­ble­mu dla fanek kla­sy­ki zna­la­zły­śmy bowiem opcję ide­al­ną. Czar­na i lek­ka sukien­ka spraw­dzi się nie tyl­ko na wyj­ście na pla­że ale będzie rów­nież dobrą opcja na wie­czor­ną i upal­ną impre­zę. Czy moż­na chcieć cze­goś wię­cej?

6. Falbanki

Masz dziew­czę­cy i roman­tycz­ny styl? Lubisz lek­kie tka­ni­ny i wycię­cie w dekol­cie, któ­re ład­nie pod­kre­śli biust? W takim razie ta sukien­ka powin­na Ci się spodo­bać. Jej dodat­ko­wym plu­sem jest mod­ny i bar­dzo słod­ki cze­re­śnio­wy wzór. My chce­my ją kupić już od razu!

Sukien­ka Fal­ban­ki

7. Minimalism is my favourite sin

Do takiej sukien­ki spraw­dzi się ide­al­nie nie­mal wszyst­ko. Gwa­ran­tu­je­my, że nie­za­leż­nie od  tego co do niej zało­żysz będziesz wyglą­da­ła świet­nie. Do tego pasek w sty­lo­wy spo­sób pod­kre­śli Two­ją talie i optycz­nie wydłu­ży Two­je nogi. 

Sukien­ka Mini­ma­li­stycz­na

8. Sukienka czy marynarka, zdecyduj sama?

Wiel­kie wyj­ście a ty nie wiesz co na sie­bie zało­żyć? Sukien­ka czy mary­nar­ka? Ta kre­acja przyj­dzie Ci z pomo­cą. Jej ele­ganc­ki cha­rak­ter dobrze spraw­dzi się na wiel­kie wyj­ście i zapew­nia­my, że nie trze­ba dużo aby wyglą­dać w niej świet­nie. Całość dopeł­nij jedy­nie wyso­ki­mi buta­mi i… goto­we!

Miłe­go nosze­nia!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy