UrodaVers24 favorites

Must have na wiosnę: lakiery w kolorach NUDE i PINK

Tekst: Alek­san­dra Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24

lakiery kolory wiosna-2

Niech żyje wygo­da!
Zacznij­my od kształ­tów: koniec z dłu­gi­mi, łamią­cy­mi się paznok­cia­mi. Teraz mod­ne są przede wszyst­kim zadba­ne i ścię­te na krót­ko. Do cie­bie nale­ży decy­zja, czy wybie­rzesz kwa­dra­to­we, jak te w poka­zach Max Aza­ria czy może w kształ­cie mig­da­łów, jak u mode­lek Dsqu­ared. Wszyst­kie są dopusz­czal­ne, byle­by nie prze­kra­cza­ły dopusz­czal­nej dłu­go­ści.

Think pink
Kolej­nym tren­dem jaki zaob­ser­wo­wa­li­śmy na poka­zach Moschi­no czy Jere­mie­go Scot­ta jest różo­wy mani­cu­re. Tym razem nie jest zare­zer­wo­wa­ny wyłącz­nie dla słod­kich dziew­czyn, ale dla wszyst­kich kocha­ją­cych modę. Wybór odcie­ni jest ogrom­ny: od deli­kat­ne­go, paste­lo­we­go różu aż po ostrą fuk­sję. Sto­pień inten­syw­no­ści różu i jego odcień dobierz do ubra­nia i… nastro­ju. Nam naj­bar­dziej przy­padł do gustu lakier Cha­nel nr 489 o nazwie Rose Inso­lent w kolo­rze moc­ne­go różu i bar­dzo podob­ny do nie­go YSL nr. 12 o roman­tycz­nej nazwie Rose Rena­is­san­ce.

lakiery kolory wiosna-4

Nude
W natu­ral­ny trend ide­al­nie wpi­su­ją się też paznok­cie w kolo­rze nude, ale praw­da jest taka, że kla­sy­ka nigdy nie wycho­dzi z mody. Tę bar­dzo ele­ganc­ką i mini­ma­li­stycz­ną wer­sję mani­cu­re mogli­śmy oglą­dać mię­dzy inny­mi u mode­lek Pro­en­zy Scho­uler. Wbrew pozo­rom, trend nude wca­le nie jest nud­ny i moż­na go zasto­so­wać w bar­dzo zaska­ku­ją­cy spo­sób, na przy­kład: mik­su­jąc go z innym, kon­tra­stu­ją­cym kolo­rem w sty­lu Dion Lee, dodać do nie­go biżu­te­rię na paznok­cie, lub poma­lo­wać mato­wym top coat’em.

My zako­cha­ły­śmy się kawo­wym odcie­niu od Mar­ca Jacob­sa (nr.106, Baby Jane), zamknię­tym w uro­czym, ele­ganc­kim sło­icz­ku. Naszą uwa­gę przy­ku­ły też lakie­ry fir­my Dia­dem Cosme­tics w jasno-beżo­wym, ciem­no-beżo­wym, brą­zo­wym i czar­nym kolo­rze. Te natu­ral­ne kolo­ry zie­mi możesz sto­so­wać oddziel­nie, albo połą­czyć ze sobą, na przy­kład jasny beż z czar­nym, two­rząc bar­dzo inte­re­su­ją­cy efekt. Miłe­go mik­so­wa­nia!

lakiery kolory wiosna-3

lakiery kolory wiosna-5

lakiery kolory wiosna 2

lakiery kolory wiosna-6

For Vers-24, War­saw

 _____

PRZECZYTAJ TEZ:
Jak dobrać cienie do koloru oczu!

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *