ModaNewsroom

MOHITO CARES

MOHITO CARES. Wybieramy zrównoważoną modę. Projektujemy ubrania z recyklingowalnych materiałów, a za każdą sprzedaną sztukę zasadzimy drzewo w imieniu naszych Klientek!*

 

MOHITO CARES

MOHITO sta­wia na eko­lo­gię i natu­ral­ne surow­ce. Do sprze­da­ży tra­fi­ła wła­śnie pierw­sza kolek­cja przy­ja­zna śro­do­wi­sku MOHITO CARES.Ubrania z met­ką MOHITO CARES zosta­ły wyko­na­ne z recy­klin­go­wal­nych mate­ria­łów i w ten spo­sób MOHITO dołą­cza do gro­na tych, dla któ­rych dba­łość o śro­do­wi­sko ma zna­cze­nie i w swo­ich dzia­ła­niach chcą łączyć modę z eko­lo­gią.

W kolek­cji, oprócz blu­zek i koszu­lek, znaj­dzie­my też sukien­ki, spodnie i szor­ty oraz koszu­le i kom­bi­ne­zon. Ele­men­ty, któ­re z powo­dze­niem­bę­dą mogły zostać wyko­rzy­sta­ne do wie­lu wio­sen­nych i let­nich sty­li­za­cji będą dostęp­ne w natu­ral­nych kolo­rach zie­mi, beżach, odcie­niach bie­li i brą­zu czy żół­te­go. Pro­jek­ty z kolek­cji MOHITO CARES są ponad­cza­so­we, a więc posłu­żą przez wie­le sezo­nów.

MOHITO CARES

Kolek­cja MOHITO CARES dostęp­na jest w wybra­nych salo­nach MOHITO oraz na Mohito.com

MOHITO CARES. Do you?

MOHITO CARES MOHITO CARES MOHITO CARES

*W poro­zu­mie­niu z Zarzą­dem Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie w paź­dzier­ni­ku 2019 roku prze­pro­wa­dzi­my akcję nasa­dza­nia drzew. Szcze­gó­ły akcji zosta­ną poda­ne we wrze­śniu 2019 roku.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy