ModaNewsroom

MOHITO CARES

MOHITO CARES. Wybie­ra­my zrów­no­wa­żo­ną modę. Pro­jek­tu­je­my ubra­nia z recy­klin­go­wal­nych mate­ria­łów, a za każ­dą sprze­da­ną sztu­kę zasa­dzi­my drze­wo w imie­niu naszych Klien­tek!*   MOHITO sta­wia na eko­lo­gię i natu­ral­ne surow­ce. Do sprze­da­ży tra­fi­ła wła­śnie pierw­sza kolekcja…

Więcej