Zdrowie

Moda na zielone

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska

Na rynku polskim pojawił się kilka miesięcy temu i od razu pokochały go gwiazdy i wszyscy, którzy dbają o zdrowy styl życia. Znały i stosowały go już nasze babcie, jednak jego właściwości zostały aktualnie kolejny raz docenione. Okrzyknięty jest  przez wielu jako środek rozwiązujący problem nadwagi, otyłości i wzmacniający cały organizm.  Czy moda na zielony jęczmień (bo o nim mowa) jest uzasadniona czy to kolejny chwilowy trend i chęć zysku producentów?

Young barley and chlorella spirulina. Detox superfood.

Skład­ni­ki, któ­re znaj­du­ją się w mło­dym jęcz­mie­niu wpły­wa­ją pozy­tyw­nie na pra­cę całe­go prze­wo­du pokar­mo­we­go. Są to:

 • - chlo­ro­fil,
 • - ami­no­kwa­sy takie jak np.: tryp­to­fan, ala­ni­na, kwas glu­ta­mi­no­wy, metio­ni­na, lizy­na, argi­ni­na, sery­na, tyro­zy­na,
 • - wita­mi­ny: A, C, E, B1, B2, B3, B6, K,
 • - enzy­my takie jak: perok­sy­da­za, dys­mu­ta­za ponad­tlen­ko­wa, kata­la­za,
 • - skład­ni­ki mine­ral­ne: selen, magnez, żela­zo, cynk, potas, wapń, miedź, jod, siar­ka, żela­zo,
 • - kwa­sy tłusz­czo­we: lino­lo­wy i lino­le­no­wy.

Więk­szość wymie­nio­nych wyżej skład­ni­ków zna­cie. Chcie­li­by­śmy sku­pić się na wpły­wie i korzy­ściach pły­ną­cych z przyj­mo­wa­nia chlo­ro­fi­lu. Uwa­ża się, że ten zie­lo­ny zwią­zek:

 • - oczysz­cza orga­nizm z tok­syn,
 • - zapew­nia podaż żela­za zapo­bie­ga­jąc nie­do­krwi­sto­ści,
 • - wspo­ma­ga pra­cę wątro­by,
 • - gene­ru­je pro­duk­cję ery­tro­cy­tów (czer­wo­nych krwi­nek),
 • - przy­spie­sza goje­nie się skó­ry i błon ślu­zo­wych,
 • - regu­lu­je pra­cę prze­wo­du pokar­mo­we­go, zapo­bie­ga zapar­ciom,
 • - popra­wia wzrok.

Mło­dy jęcz­mień upra­wia­ny jest natu­ral­ny­mi spo­so­ba­mi. Wzra­sta­nie odby­wa się bez żad­nych dodat­ko­wych, sztucz­nych sub­stan­cji. Uwa­ża się, że regu­lar­ne picie soku zapew­nia podob­ną daw­kę wita­min i anty­ok­sy­dan­tów, jaką znaj­dzie­my w bar­dzo dużej por­cji warzyw. Pierw­sze efek­ty zauwa­żyć moż­na po oko­ło 3 tygo­dniach sto­so­wa­nia. Pole­ca się wypi­ja­nie dwóch szkla­nek dzien­nie przy­go­to­wa­nych z jed­nej małej łyżecz­ki od her­ba­ty. Pro­szek nale­ży roz­pu­ścić w wodzie lub soku owo­co­wym. Z uwa­gi na to, że wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra nisz­czy część cen­nych sub­stan­cji znaj­du­ją­cych się w pro­duk­cie, mło­dy jęcz­mień war­to zalać cie­płą wodą, nie gorą­cą. Połą­cze­nie go z sokiem może być dobrym roz­wią­za­niem, ponie­waż jego smak nie jest zachwy­ca­ją­cy.

Na ryn­ku spo­tkać moż­na mło­dy jęcz­mień w posta­ci prosz­ku (usu­szo­ne liście) i skon­cen­tro­wa­ne­go soku. Cena prosz­ku jest niż­sza niż soku, dla­te­go też jest czę­ściej wybie­ra­na przez kon­su­men­tów.

Czy mło­dy jęcz­mień jest rze­czy­wi­ście takim hitem? Naj­le­piej było­by żeby każ­dy indy­wi­du­al­nie wypró­bo­wał i wyro­bił sobie zda­nie na ten temat. Nie­wąt­pli­wie pro­du­cen­ci wyko­rzy­stu­ją trend i zain­te­re­so­wa­nie kon­su­men­tów. Z pew­no­ścią mło­dy jęcz­mień zawie­ra cen­ne dla orga­ni­zmu skład­ni­ki, jed­nak pro­szek przy­rzą­dzo­ny z nie­go czy­li pro­dukt skon­cen­tro­wa­ny zawsze będzie zawie­rał wię­cej skład­ni­ków  niż wystę­pu­jąc w natu­ral­nej posta­ci bez odpa­ro­wa­nia wody. Zachę­ca­my do spraw­dze­nia czy rze­czy­wi­ście moż­na cudow­nie po nim schud­nąć nie łącząc go z die­tą i aktyw­no­ścią fizycz­ną. Koniecz­nie daj­cie znać o efek­tach i podziel­cie się opi­nią.

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Avatar

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *