ModaNewsroom

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Cztery elementy, cztery żywioły, cztery siły. Zmęczeni szybkim tętnem miasta zwracamy się ku przyrodzie. Uciekamy od betonu, hałasu, błyskających świateł, nieważne gdzie, daleko, czy nieopodal, byle w naturę. Zwalniamy, zatrzymujemy się, pozwalamy sobie być i oglądać świat z bliska, powoli, rozkoszując się otaczającym pięknem, inspirując się nim, wtapiając się w tło, czując połączenie.

Kolek­cja wio­sna-lato w Medi­ci­ne, to pró­ba przyj­rze­nia się świa­tu w ska­li mikro. Tytu­ło­we czte­ry ele­men­ty są inspi­ra­cja­mi dla czte­rech kolej­nych odsłon kolek­cji, narzu­ca­ją jakość, tem­pe­ra­tu­rę, bar­wę, fak­tu­rę.

Kolek­cję inau­gu­ru­je żywioł powie­trza. Jesz­cze chłod­no, ale już świe­żo. Róże, błę­ki­ty, fio­le­ty wio­dą tu prym i roz­kwi­ta­ją kwia­to­wy­mi nadru­ka­mi. Chłod­ne paste­le jak kolo­ry hia­cyn­tów, a w for­mach oddech, luz, lek­kość. Ta część kolek­cji skie­ro­wa­na jest do roman­ty­czek, któ­re cenią ele­gan­cję bez zadę­cia. Koszu­le, swe­try i bluz­ki uzu­peł­nio­ne są spodnia­mi i mary­nar­ka­mi, któ­re dają się zgrab­nie połą­czyć w ide­al­ną sty­li­za­cję do pra­cy lub na spe­cjal­ną oka­zję, nie tra­cąc przy tym ani odro­bi­ny luzu. Jasna kra­ta rów­no­wa­ży roman­tycz­ne wzo­ry. Szu­kaj­cie jej na kla­sycz­nych ele­men­tach, takich jak spodnie czy płasz­cze.

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019, medicine ubrania, medicine ubrania sklep

Kolek­cja męska nie jest pro­po­zy­cją stro­jów do biu­ra, jakich wie­le. Adre­sat musi wyka­zać się odwa­gą i poczu­ciem humo­ru. Nadru­ki inspi­ro­wa­ne natu­rą i soczy­ste kolo­ry rów­no­wa­żo­ne są kla­sycz­ny­mi for­ma­mi i gład­ki­mi ele­men­ta­mi, któ­re pozwo­lą bawić się modą bez zbęd­nej tro­ski.

Kolek­cja dam­ska jest bar­dziej for­mal­na, ele­ganc­ka, ema­nu­je kobie­co­ścią. Sor­be­to­we paste­le pysz­nią się na zwiew­nych bluz­kach, spód­ni­cach i sukien­kach. Oce­an, któ­ry grał pierw­szo­pla­no­wą rolę w męskiej odsło­nie kolek­cji, tu ustę­pu­je retro kli­ma­to­wi pro­me­na­dy, poma­lo­wa­nych na słod­kie, ale zim­ne kolo­ry budek na pla­ży czy mro­żo­nych dese­rów.

Miłym zasko­cze­niem dla wiel­bi­cie­li mar­ki będą ele­men­ty wystro­ju wnętrz dopa­so­wa­ne kli­ma­tycz­nie do kolek­cji.

Motyw ognia uzu­peł­ni kolek­cję z począt­kiem lata. W tej odsło­nie nasze zmy­sły ukoi cie­pło zacho­dzą­ce­go słoń­ca, roz­grza­ny pia­sek pod sto­pa­mi czy dźwię­ki trza­ska­ją­ce­go ogni­ska. Poja­wią się moc­ne, inten­syw­ne kolo­ry i duże kon­tra­sty.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy