ModaNewsroom

Max Mara na wiosnę 2018

Kwin­te­sen­cja wło­skie­go szy­ku i ele­gan­cji w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu – dom mody Max Mara zapre­zen­to­wał wła­śnie kolek­cję na wio­snę 2018, któ­ra jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na pyta­nie, dla­cze­go klien­ci od lat nie­ustan­nie do nie­go powra­ca­ją. Płasz­cze Max…

Więcej