ModaNewsroom

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrantzou.

Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na jest „Kró­lo­wą Wzo­rów”. Mary, będą­ca Gre­czyn­ką, sta­ła się jed­nym z naj­gło­śniej­szych nazwisk modo­wych za spra­wą zabaw­nych wzo­rów oraz dosko­na­łych kobie­cych syl­we­tek inspi­ro­wa­nych bogi­nia­mi z mito­lo­gii greckiej.

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Tym razem, spe­cjal­nie dla mar­ki Victoria’s Secret zapro­jek­to­wa­ła zja­wi­sko­wą kolek­cję, któ­ra łączy deli­kat­ność z inno­wa­cyj­ną este­ty­ką oraz sek­sow­nym, nie­mal eks­plo­du­ją­cym gla­mo­urem, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla kul­to­wej mar­ki bie­li­zny. „Wszyst­ko, co two­rzy Victoria’s Secret jest zwią­za­ne z poczu­ciem pew­no­ści i siły kobie­ty, a jed­no­cze­śnie zaba­wą tym, co nosi. Nasza wspól­na kolek­cja jest odważ­na, zabaw­na i peł­na luzu”, pod­kre­śla Katrantzou.

Efekt współ­pra­cy już wzbu­dza wiel­kie emo­cje! Co wię­cej, Mary Katrant­zou jest rów­nież autor­ką czę­ści kostiu­mów, któ­re będzie moż­na zoba­czyć pod­czas tego­rocz­ne­go Vic­to­ria­’s Secret Fashion Show, orga­ni­zo­wa­ne­go w Nowym Jor­ku. 

To już dru­ga współ­pra­ca Vic­to­ria­’s Secret z luk­su­so­wą mar­ką, któ­rej owo­cem jest wspól­na, limi­to­wa­na kolek­cja. Rok temu mar­ka nawią­za­ła współ­pra­cę z domem mody Bal­ma­in, Jej dyrek­tor arty­stycz­ny ‑Oli­vier Rouste­ing, zapro­jek­to­wał odważ­ną kolek­cję, któ­ra natych­miast oka­za­ła się hitem.

Kap­su­ło­wa kolek­cja Victoria’s Secret x Mary Katrant­zou będzie dostęp­na w wybra­nych buti­kach Vic­to­ria­’s Secret i na stro­nie VictoriasSecret.com., a co waż­ne obej­mie rów­nież syl­wet­ki z poka­zu. Do sprze­da­ży tra­fi w sezo­nie świą­tecz­nym. W Pol­sce kolek­cję będzie moż­na kupić w salo­nie Victoria’s Secret w Arka­dii w Warszawie.

To wszyst­ko po to, żebyś mogła obu­dzić w sobie Anioł­ka Victoria’s Secret!

#VSxMA­RY­KA­TRANT­ZOU

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy