ModaNewsroom

MARY KATRANTZOU DLA VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret ma przy­jem­ność ogło­sić współ­pra­cę z jed­ną z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tan­tek, Mary Katrant­zou. Pro­jek­tant­ka, któ­ra na co dzień miesz­ka i two­rzy w Lon­dy­nie, nazy­wa­na jest „Kró­lo­wą Wzo­rów”. Mary, będą­ca Gre­czyn­ką, sta­ła się jed­nym z…

Więcej