ModaNewsroom

Marka EDITED wprowadziła pierwszą kolekcję ślubną

Powiedziała TAK! Marka EDITED wprowadziła pierwszą kolekcję ślubną, która sprawi, że zatęsknicie za zbliżającymi się letnimi weselami. Outfity dla panny młodej, druhen i przyjaciół szczęśliwej pary będą dostępne online już od 02.04.2019 na stronie EDITED.pl. I to jeszcze przed otrzymaniem pierwszych zaproszeń.

Marka EDITED kolekcja ślubna, biała sukienka

Goście wesel­ni poko­cha­ją prze­pięk­ne ubra­nia, któ­re łączą swo­bod­ne kro­je z sub­tel­ny­mi wzo­ra­mi – od boho sukie­nek maxi po mini­ma­li­stycz­ne kom­bi­ne­zo­ny. Wszyst­ko to w kwia­to­wych moty­wach oraz w naj­cie­kaw­szych kolo­rach tego sezo­nu, takich jak musz­tar­do­wy żół­ty czy wiśnio­wa czer­wień. Roman­tycz­ki znaj­dą stwo­rzo­ne ide­al­nie pod sie­bie looki z deli­kat­nych koro­nek w paste­lo­wych kolo­rach. Co naj­waż­niej­sze, w kolek­cji nie mogło zabrak­nąć wyjąt­ko­wej pro­po­zy­cji dla przy­szłych panien mło­dych – upra­gnio­nej sukien­ki ślub­nej, oczy­wi­ście całej w bie­li.

Sesja zdję­cio­wa zosta­ła stwo­rzo­na w Cape Town przez Dyrek­tor­kę Mar­ki Fran­zi­skę Nel­les­sen wraz z zespo­łem pro­duk­cyj­nym. Dyrek­tor­ka Kre­atyw­na Cla­ris­sa Labin i zespół EDITED zapro­jek­to­wa­li kolek­cję w Ber­li­nie.

Marka EDITED kolekcja ślubna, jasno niebieska sukienka Marka EDITED kolekcja ślubna, czerwona sukienka Marka EDITED kolekcja ślubna Marka EDITED kolekcja ślubna, biała sukienka Marka EDITED kolekcja ślubna, biała sukienka Marka EDITED kolekcja ślubna, biała sukienka Marka EDITED kolekcja ślubna, jasno niebieski zestaw

Kolek­cja ślub­na będzie dostęp­na rów­nież w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium oraz Wied­niu.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy