ModaNewsroom

Marka EDITED wprowadziła pierwszą kolekcję ślubną

Powie­dzia­ła TAK! Mar­ka EDITED wpro­wa­dzi­ła pierw­szą kolek­cję ślub­ną, któ­ra spra­wi, że zatę­sk­ni­cie za zbli­ża­ją­cy­mi się let­ni­mi wese­la­mi. Out­fi­ty dla pan­ny mło­dej, dru­hen i przy­ja­ciół szczę­śli­wej pary będą dostęp­ne onli­ne już od 02.04.2019 na stro­nie EDITED.pl.…

Więcej