Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Monte Carlo niezmiennie kojarzy się z kasynami, pięknymi, szybkimi samochodami, wyścigami F1 i luksusowymi kurortami. To właśnie niezwykła magia tego kurortu zainspirowała w tym sezonie Virginię Viard do stworzenia kolekcji Resort 2022/2023.

Film z kuror­tu pro­mu­ją­cy naj­now­szą kolek­cję Cha­nel wspól­nie ze swo­im bra­tem Roma­nem nakrę­ci­ła Sofia Cop­po­la. Dosko­na­le pamię­ta­ła rodzin­ną wyciecz­kę, pod­czas któ­rej oglą­da­ła wyścig Ayr­to­na Sen­ny pod­czas Grand Prix Mona­ko w 1992 roku. Dodat­ko­wo, sub­tel­nie prze­my­co­no w nim archi­wal­ne wize­run­ki Gabriel­le Cha­nel spę­dza­ją­cej czas na Riwie­rze Fran­cu­skiej, gdzie Coco otwo­rzy­ła jeden ze swo­ich pierw­szych buti­ków. To w Mon­te Car­lo pro­jek­tant­ka pozna­ła tak­że księ­cia West­min­ste­ru w 1923 roku. W naj­now­szej kolek­cji Resort 2023 Vir­gi­nie Viard wra­ca do waka­cyj­nych wspo­mnień i kam­pa­nii rekla­mo­wych sfo­to­gra­fo­wa­nych przez Kar­la Lager­fel­da w Monako.

Kolek­cja Viard inspi­ro­wa­na jest m.in. Anioł­ka­mi Char­lie­go, co zna­la­zło odzwier­cie­dle­nie w kom­bi­ne­zo­nach wyści­go­wych kie­row­ców czy mecha­ni­ków boga­to wyszy­wa­nych ceki­na­mi czy zawa­diac­kich czap­kach z dasz­kiem. Dłu­gie, zwiew­ne, szy­fo­no­we spód­ni­ce i sukien­ki  zdo­bi­ły zaś nadru­ki powie­wa­ją­cych na wie­trze flag star­to­wych oraz boli­dów, a iko­nicz­ne dla mar­ki twe­edy zosta­ły tym razem utka­ne na wzór wize­run­ków samo­cho­dów na torach wyści­go­wych. Wśród akce­so­riów furo­rę robi­ły… praw­dzi­we kaski jako toreb­ki z nume­rem 5 czy nie­wiel­kie, czar­no – bia­łe i okrą­głe na zło­tym łań­cusz­ku. Szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dza­ły zaś bia­łe, skó­rza­ne tor­by na rakie­ty teni­so­we. Biżu­te­ria? Zło­ta, w myśl „im wię­cej, tym lepiej”. Nie zabra­kło rów­nież kur­tek moto­cy­klo­wych oraz roz­pi­na­nych, spor­to­wych bluz z paska­mi. Z kolei, czar­ne, zwiew­ne koszu­le over­si­ze, krót­kie szor­ty i spód­ni­ce mini to prze­jaw inspi­ra­cji Viard Hel­mu­tem New­to­nem. Jak zawsze o deta­le zadba­ła nie­za­stą­pio­na pra­cow­nia 19M two­rząc m.in. bukie­ty jedwab­nych kwia­tów, pió­ro­pu­sze z piór dostar­cza­nych przez Lema­rié czy zabaw­ne t‑shirty z ceki­na­mi, przy­wo­dzą­ce na myśl topy kie­row­ców wyści­go­wych. Naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody Resort 2023 jest kla­sycz­na, a jed­no­cze­śnie non­sza­lanc­ka, nowo­cze­sna i odważ­na, na nowo two­rząc obraz kobie­ty Cha­nel. Pod­czas poka­zu nie zabra­kło tak­że wspo­mnień legen­dar­ne­go pro­jek­tan­ta – Kar­la Lager­fel­da. Pod­czas poka­zu była bowiem widocz­na rezy­den­cja na Riwie­rze Fran­cu­skiej – neo­kla­sycz­na wil­la pocho­dzą­ca z 1902 roku, któ­rą pro­jek­tant nie­gdyś wynajmował.

W hote­lu Mon­te-Car­lo Beach pod­czas poka­zu na leża­kach usta­wio­nych wzdłuż kamie­ni­stej pla­ży i molo nie zabra­kło tak­że mnó­stwa gości, w tym amba­sa­do­rzy mar­ki Cha­nel, m.in. Vanes­sa Para­dis czy Kri­sten Stewart.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły  prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej