ModaNewsroom

Luksusowe akcesoria vintage na Showroom.pl

SHOWROOM rozszerza swój asortyment o luksusowe akcesoria vintage. W ofercie znajdą się produkty 47 marek m.in. Louis Vuitton, Celine, Chanel, Gucci, Prada, Fendi, Burberry, Mulberry, Christian Dior, YSL i Balenciaga. Wprowadzenie tej kategorii to jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju sklepu. Wszystkie produkty są zweryfikowane pod kątem autentyczności, unikatowa selekcja zawiera także modele, których nie ma już w sprzedaży, w tym wiele egzemplarzy kolekcjonerskich. Torebki, okulary, biżuteria i zegarki są już dostępne na showroom.pl w zakładce Vintage.

Luksusowe produkty vintage na Showroom.pl

 

Dostęp do ponad­cza­so­wych, wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów nie był prost­szy, w każ­dym tygo­dniu będzie poja­wiać się kil­ka­dzie­siąt nowo­ści. Wszyst­kie akce­so­ria są dokład­nie sfo­to­gra­fo­wa­ne, widocz­ne śla­dy użyt­ko­wa­nia są wyszcze­gól­nio­ne w opi­sie. Coraz wię­cej kon­su­men­tów inte­re­su­je się modą z tzw. dru­gie­go obie­gu, wycho­dząc naprze­ciw ich potrze­bom SHOWROOM pod­jął sta­ra­nia o pozy­ska­nie odpo­wied­nich dostaw­ców, któ­rzy współ­pra­cu­ją m.in. z Farfetch.

Gwa­ran­cja jako­ści i autentyczności

Każ­dy model jest spraw­dza­ny pod kątem auten­tycz­no­ści zgod­nie z suro­wym pro­ce­sem. Nasi kon­tra­hen­ci dokład­nie porów­nu­ją spe­cy­fi­ka­cje pro­duk­cyj­ne, zwią­za­ne z każ­dym pro­duk­tem: logo­typ, surow­ce, zam­ki bły­ska­wicz­ne, szwy, nume­ry seryj­ne, pod­szew­ki, kar­ty auten­tycz­no­ści oraz naklej­ki holo­gra­mo­we. Część pro­duk­tów dostar­cza­na jest w ory­gi­nal­nych opakowaniach.

Świa­do­ma kon­sump­cja wpły­wa na zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go, powo­do­wa­ne­go przez prze­mysł odzie­żo­wy. W zeszłym roku plat­for­ma w ramach mie­sią­ca mody zrów­no­wa­żo­nej, zachę­ca­ła klien­tów do świa­do­mych nawy­ków zaku­po­wych oraz przed­sta­wia­ła syl­wet­ki pro­jek­tan­tów, pro­du­ku­ją­cych lokal­nie z wyko­rzy­sta­niem eko­lo­gicz­nych materiałów.

Luksusowe produkty vintage na Showroom.pl, Fotograf: Kamil Kotarba Luksusowe akcesoria vintage na Showroom.pl, Fotograf: Kamil Kotarba Luksusowe produkty vintage na Showroom.pl, Fotograf: Kamil Kotarba Luksusowe akcesoria vintage na Showroom.pl, Fotograf: Kamil Kotarba

Sesja zdję­cio­wa:

Foto­graf: Kamil Kotarba
Zdję­cia powsta­ły dzię­ki uprzej­mo­ści Hote­lu Bri­stol Luxu­ry Col­lec­tion Hotel w apar­ta­men­cie Paderewski.

SHOWROOM to sklep sku­pia­ją­cy lokal­nych pro­jek­tan­tów oraz zagra­nicz­ne mar­ki. Fir­ma powsta­ła w 2012 roku w War­sza­wie, dziś jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py Miinto.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowepage1image18268736page1image18270272

Komentarze

komentarzy