Uroda

L’Oréal Professionnel Paris z nowymi fryzurami w Metaverse

L’Oréal Professionnel Paris, zaufany partner fryzjerów, kontynuuje przygodę w wirtualnym świecie. Propozycje kolejnych, niezwykle kreatywnych stylizacji włosów pojawiły się na platformach Ready Player Me, Zepeto oraz Roblox. Aby możliwości wyrażania siebie nie miały granic. 

L’Oréal Professionnel Paris, zaufany partner fryzjerów, kontynuuje przygodę w wirtualnym świecie. Propozycje kolejnych, niezwykle kreatywnych stylizacji włosów pojawiły się na platformach Ready Player Me, Zepeto oraz Roblox. Aby możliwości wyrażania siebie nie miały granic.  Nowa kolekcja fryzur stworzona we współpracy z artystą CGI i światowym stylistą fryzur L'Oréal Professionnel Paris to pierwsza fryzjerska marka, która wkroczyła do Metaverse. Odbyło się to w listopadzie 2022 roku, kiedy to na platformie Ready Player Me udostępniono 5 stylizacji włosów zaprojektowanych we współpracy z artystą CGI (computer-generated imagery), Evanem Rochette. Nowe wówczas rozwiązanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem graczy – fryzury znalazły się w pierwszej piątce najczęściej pobieranych elementów stylizacji na platformie. Na fali sukcesu L’Oréal Professionnel Paris postanowiło pójść o krok dalej.  Dziś marka poszerza granice kreatywności dzięki najnowszej kolekcji Gravitas. To 5 kolejnych, równie wyjątkowych i niezwykle oryginalnych fryzur, które dają graczom Metevarse jeszcze większe możliwości wyrażania siebie. Gravitas, tak samo, jak pierwsze fryzury zaproponowane przez L’Oréal Professionnel Paris, również stworzono we współpracy z artystą 3D, Evanem Rochette. Tym razem działał on razem z francuskim artystą fryzur – Charlie Le Mindu.            Meta-kolekcja fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 2023  Oprócz platformy Ready Player Me, światowego lidera w dziedzinie awatarów do wykorzystania w wielu aplikacjach, kolekcja Gravitas jest dostępna również na platformach Roblox i Zepeto. Przewiduje się, że zasięg nowych fryzur osiągnie poziom 234,5 milionów pobrań, których użytkownicy dokonają w ponad 40 milionach gier łącznie. – Wprowadzenie do Metaverse kolejnych niezwykle nowoczesnych fryzur wzbudza w nas ogromną ekscytację. To następny przełomowy krok w naszej podróży, której metą jest całkowite zniesienie granic eksponowania piękna włosów oraz samoekspresji w wirtualnym świecie. Jako lider w swojej kategorii jesteśmy w wyjątkowej pozycji umożliwiającej nam rozwój branży, artystów CGI oraz konsumentów. Dla pogłębienia jakości przeżyć doświadczanych w rozszerzonej rzeczywistości – mówi Anne Machet, Międzynarodowa Dyrektor Generalna L'Oréal Professionnel Paris. Długoterminowa strategia branży w Metaverse W 2023 roku L’Oréal Professionnel Paris będzie kontynuował projektowanie i wprowadzanie do Metaverse nowych fryzur. Marka planuje konsekwentnie rozwijać je zarówno pod kątem kreatywnym, jak i technologicznym, aby docelowo zapewnić graczom nieskończenie wiele różnorodnych opcji personalizowania awatarów.

Nowa kolekcja fryzur stworzona we współpracy z artystą CGI i światowym stylistą fryzur

L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris to pierw­sza fry­zjer­ska mar­ka, któ­ra wkro­czy­ła do Meta­ver­se. Odby­ło się to w listo­pa­dzie 2022 roku, kie­dy to na plat­for­mie Ready Play­er Me udo­stęp­nio­no 5 sty­li­za­cji wło­sów zapro­jek­to­wa­nych we współ­pra­cy z arty­stą CGI (com­pu­ter-gene­ra­ted ima­ge­ry), Eva­nem Rochet­te. Nowe wów­czas roz­wią­za­nie spo­tka­ło się z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem gra­czy – fry­zu­ry zna­la­zły się w pierw­szej piąt­ce naj­czę­ściej pobie­ra­nych ele­men­tów sty­li­za­cji na plat­for­mie. Na fali suk­ce­su L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris posta­no­wi­ło pójść o krok dalej.  

Dziś mar­ka posze­rza gra­ni­ce kre­atyw­no­ści dzię­ki naj­now­szej kolek­cji Gra­vi­tas. To 5 kolej­nych, rów­nie wyjąt­ko­wych i nie­zwy­kle ory­gi­nal­nych fry­zur, któ­re dają gra­czom Mete­var­se jesz­cze więk­sze moż­li­wo­ści wyra­ża­nia sie­bie. Gra­vi­tas, tak samo, jak pierw­sze fry­zu­ry zapro­po­no­wa­ne przez L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, rów­nież stwo­rzo­no we współ­pra­cy z arty­stą 3D, Eva­nem Rochet­te. Tym razem dzia­łał on razem z fran­cu­skim arty­stą fry­zur – Char­lie Le Mindu.

Meta-kolek­cja fry­zur od L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris 2023

pastedGraphic.png

Oprócz plat­for­my Ready Play­er Me, świa­to­we­go lide­ra w dzie­dzi­nie awa­ta­rów do wyko­rzy­sta­nia w wie­lu apli­ka­cjach, kolek­cja Gra­vi­tas jest dostęp­na rów­nież na plat­for­mach Roblox i Zepe­to. Prze­wi­du­je się, że zasięg nowych fry­zur osią­gnie poziom 234,5 milio­nów pobrań, któ­rych użyt­kow­ni­cy doko­na­ją w ponad 40 milio­nach gier łącznie.

  Wpro­wa­dze­nie do Meta­ver­se kolej­nych nie­zwy­kle nowo­cze­snych fry­zur wzbu­dza w nas ogrom­ną eks­cy­ta­cję. To następ­ny prze­ło­mo­wy krok w naszej podró­ży, któ­rej metą jest cał­ko­wi­te znie­sie­nie gra­nic eks­po­no­wa­nia pięk­na wło­sów oraz samo­ek­spre­sji w wir­tu­al­nym świe­cie. Jako lider w swo­jej kate­go­rii jeste­śmy w wyjąt­ko­wej pozy­cji umoż­li­wia­ją­cej nam roz­wój bran­ży, arty­stów CGI oraz kon­su­men­tów. Dla pogłę­bie­nia jako­ści prze­żyć doświad­cza­nych w roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści mówi Anne Machet, Mię­dzy­na­ro­do­wa Dyrek­tor Gene­ral­na L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris.

Dłu­go­ter­mi­no­wa stra­te­gia bran­ży w Metaverse

W 2023 roku L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris będzie kon­ty­nu­ował pro­jek­to­wa­nie i wpro­wa­dza­nie do Meta­ver­se nowych fry­zur. Mar­ka pla­nu­je kon­se­kwent­nie roz­wi­jać je zarów­no pod kątem kre­atyw­nym, jak i tech­no­lo­gicz­nym, aby doce­lo­wo zapew­nić gra­czom nie­skoń­cze­nie wie­le róż­no­rod­nych opcji per­so­na­li­zo­wa­nia awa­ta­rów. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

The Art of Hair - przyszłość zaczyna się już dziś z L'Oréal Professionnel Paris

W dniu 8 kwiet­nia mia­ło miej­sce wyjąt­ko­we wyda­rze­nie mar­ki L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, któ­ra będąc lide­rem w swo­jej bran­ży, posta­wi­ła prze­nieść uczest­ni­ków w fascy­nu­ją­cy świat fry­zjer­stwa, uka­zu­jąc, że jest ono nie tyl­ko rze­mio­słem, ale i prawdziwą…
Więcej
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…
Więcej
Włosy

Lato 2023 – najmodniejsze cięcia, kolory i stylizacje włosów

Wyma­rzo­ne zagra­nicz­ne wyjaz­dy, muzycz­ne festi­wa­le i dłu­gie, wie­czor­ne, wyj­ścia – to wszyst­ko cze­ka nas latem i na wszel­kich tego typu oka­zjach pra­gnie­my wyglą­dać spek­ta­ku­lar­nie, w zgo­dzie z aktu­al­ny­mi tren­da­mi. Jak kształ­tu­ją się te doty­czą­ce włosów?…
Więcej