NewsroomUroda

Letnie nowości od marki IWOSTIN

Letnie nowości od marki IWOSTIN

Let­nie nowo­ści od mar­ki IWOSTIN: IWOSTIN Sole­crin Ultra lek­ki nie­wi­docz­ny flu­id SPF 50+ z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, IWOSTIN Hydro Sen­si­tia Pre­bio inten­syw­nie nawil­ża­ją­ce serum, oczysz­cza­ją­cy żel mice­lar­ny, krem pod oczy z pro­bio­ty­ka­mi,  nawil­ża­ją­cy krem z pro­bio­ty­ka­mi, nawil­ża­ją­cy, lek­ki krem z probiotykami.

IWOSTIN Solecrin Ultra lekki niewidoczny fluid SPF 50+ z kwasem hialuronowym

To uni­kal­na for­mu­ła flu­idu z fil­trem, któ­ra sku­tecz­nie chro­ni i pie­lę­gnu­je wraż­li­wą skó­rę. Foto­sta­bil­ne fil­try UVA/UVB  gwa­ran­tu­ją bar­dzo wyso­ką  i natych­mia­sto­wą ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, z kolei zawar­tość kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zapew­nia odpo­wied­nie nawil­że­nie wraż­li­wej skó­rze. Doda­tek wita­mi­ny E, któ­ra dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie opóź­nia pro­ce­sy foto­sta­rze­nia skó­ry. Flu­id dodat­ko­wo chro­ni przed nie­bie­skim świa­tłem (HEV) oraz wol­ny­mi rod­ni­ka­mi powo­du­ją­cy­mi stres oksy­da­cyj­ny. Bar­dzo wyso­ka ochro­na SPF zapew­nia zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cję mela­ni­ny w skó­rze, co pozwa­la mini­ma­li­zo­wać prze­bar­wie­nia. Zawar­tość sar­ko­zy­ny spra­wia, że cera sta­je się mato­wa, a jed­no­cze­śnie inten­syw­nie nawil­żo­na, dzię­ki zawar­to­ści kwa­su hialuronowego.

Ultra lek­ka, płyn­na kon­sy­sten­cja flu­idu odpor­na na wodę i pot, nie­mal nie­wi­docz­na na skó­rze świet­nie spraw­dzi się solo, a tak­że jako baza pod maki­jaż. W dodat­ku, pro­dukt jest bez­za­pa­cho­wy, testo­wa­ny der­ma­to­lo­gicz­nie i nie podraż­nia oczu.

IWOSTIN Hydro Sensitia Prebio

Naj­now­sza linia mar­ki IWOSTIN Hydro Sen­si­tia Pre­bio to pro­duk­ty prze­zna­czo­ne do kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji cery każ­de­go dnia, w skład któ­rej wcho­dzą: serum, oczysz­cza­ją­cy żel do twa­rzy, krem pod oczy, a ponad­to dwa rodza­je kre­mów nawilżających.

Inten­syw­nie nawil­ża­ją­ce serum skry­wa w sobie aż potrój­ny kwas hia­lu­ro­no­wy: wiel­ko­czą­stecz­ko­wy, któ­ry natych­miast nawil­ża skó­rę; mało­czą­stecz­ko­wy (głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy i zwięk­sza­ją­cy ela­stycz­ność) oraz ultra­ni­sko­czą­stecz­ko­wy (ujędr­nia­ją­cy i wygła­dza­ją­cy zmarszcz­ki). Z kolei, zawar­tość pro­wi­ta­mi­ny B5 koi i wzmac­nia barie­rę skór­ną. Zawar­tość humek­tan­tów, tj. Gli­ce­ry­ny i pan­te­no­lu pozo­sta­wia skó­rę świe­żą, nawil­żo­ną i wzmoc­nio­ną. Serum popra­wia ela­stycz­ność skó­ry, wygła­dza­jąc drob­ne linia i zmarszcz­ki, a ponad­to świet­nie spraw­dzi się jako baza pod makijaż.

Oczysz­cza­ją­cy żel mice­lar­ny o inno­wa­cyj­nej for­mu­le zawie­ra w sobie kom­pleks pro­bio­tycz­ny, któ­ry wzmac­nia barie­rę skó­ry, rów­no­wa­żąc jej mikro­flo­rę. Jed­no­cze­śnie, dokład­nie oczysz­cza, zaś zawar­tość sur­fak­tan­tów, któ­re nie podraż­nia­ją skó­ry spra­wia, że nie wyma­ga spłu­ki­wa­nia. Żel  łagod­nie oczysz­cza twarz, oczy i usta, a w dodat­ku sku­tecz­nie usu­wa maki­jaż. Co wię­cej, moż­na go sto­so­wać codzien­nie rano i wie­czo­rem – nawet bez uży­cia wody!

Krem pod oczy z pro­bio­ty­ka­mi wzbo­ga­co­ny został o wyjąt­ko­wy kom­pleks pro­bio­tycz­ny, któ­ry wzmac­nia barie­rę skó­ry oraz rów­no­wa­ży jej mikro­flo­rę. Dzię­ki zawar­to­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go głę­bo­ko prze­ni­ka przez skó­rę, inten­syw­nie ją nawil­ża­jąc. Doda­tek pan­te­no­lu spra­wia, że skó­ra jest wzmoc­nio­na, a natu­ral­ne olej­ki, wita­mi­na E i fito­ste­ro­le spra­wia­ją, że cera sta­je się odży­wio­na i zysku­je witalność.

Nawil­ża­ją­cy krem z pro­bio­ty­ka­mi rów­nież zawie­ra kom­pleks pre­bio­tycz­ny, któ­ry sku­tecz­nie wzmac­nia barie­rę skó­ry oraz rów­no­wa­ży jej mikro­flo­rę. Jego boga­ta kon­sy­sten­cja, tj. emul­sja z wyso­ką zawar­to­ścią lipi­dów oraz emo­lien­tów wygła­dza skó­rę. Krem rów­nież wzbo­ga­co­no o kwas hia­lu­ro­no­wy, pan­te­nol, a tak­że natu­ral­ne olej­ki, wita­mi­nę E i fito­ste­ro­le. W dodat­ku, krem sku­tecz­nie chro­ni przed przed­wcze­snym sta­rze­niem się skó­ry, szcze­gól­nie z uwa­gi na zawar­tość wita­mi­ny E, któ­ra ze wzglę­du na swo­je dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne zapew­nia ochro­nę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za sta­rze­nie się skó­ry. Krem, dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji nie tyl­ko wzmac­nia barie­rę ochron­ną skó­ry i przy­wra­ca jej rów­no­wa­gę, co pozwa­la zmniej­szyć zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia, ale przede wszyst­kim chro­ni ją i głę­bo­ko nawil­ża, zmniej­sza­jąc nad­wraż­li­wość. 

Nawil­ża­ją­cy, lek­ki krem z pro­bio­ty­ka­mi, oprócz kom­plek­su pre­bio­tycz­ne­go, dzię­ki zawar­to­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go sil­nie nawil­ża. Swo­ją lek­ką kon­sy­sten­cję zawdzię­cza emul­sji z niską zawar­to­ścią lipi­dów. Skó­ra jest chro­nio­na i wzmoc­nio­na dzię­ki zawar­to­ści pan­te­no­lu, a natu­ral­ne olej­ki, wita­mi­na E i fito­ste­ro­le wyraź­nie ją odży­wia­ją. Dzię­ki tak skom­po­no­wa­nej zawar­to­ści wita­min, krem chro­ni skó­rę przed przed­wcze­snym sta­rze­niem się, jed­no­cze­śnie wzmac­nia­jąc jej natu­ral­ną barie­rę ochron­ną. Pro­dukt sku­tecz­nie zmniej­sza zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia, zmniej­sza­jąc nad­wraż­li­wość, jed­no­cze­śnie głę­bo­ko odży­wia­jąc i rewi­ta­li­zu­jąc cerę.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

RELACJA Z KONFERENCJI IWOSTIN

27 wrze­śnia 2022 w prze­strze­ni even­to­wej B’Fort przy uli­cy Racła­wic­kiej 99 w War­sza­wie świę­to­wa­no 20-lecie mar­ki IWO­STiN. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­no też nową gamę kosme­ty­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych AGE LIFT. IWO­STiN od 20 lat trosz­czy się o skó­rę wrażliwą,…
Więcej