Uroda

RELACJA Z KONFERENCJI IWOSTIN

27 września 2022 w przestrzeni eventowej B’Fort przy ulicy Racławickiej 99 w Warszawie świętowano 20-lecie marki IWOSTiN. Podczas spotkania zaprezentowano też nową gamę kosmetyków przeciwstarzeniowych AGE LIFT.

RELACJA Z KONFERENCJI IWOSTIN

IWO­STiN od 20 lat trosz­czy się o skó­rę wraż­li­wą, poma­ga przy­wró­cić jej kom­fort i pięk­ny wygląd. W tym cza­sie mar­ka zdo­by­ła duże zaufa­nie wśród kon­su­men­tów, eks­per­tów i leka­rzy. Spo­tka­nie roz­po­czę­ła Mał­go­rza­ta Rokic­ka, Cate­go­ry Mana­ger, któ­ra krót­ko opo­wie­dzia­ła o histo­rii mar­ki i zapo­wie­dzia­ła nową linię prze­ciw­sta­rze­nio­wą AGE LIFT. Następ­nie Iza­be­la Norin, tech­no­log z labo­ra­to­rium Per­ri­go przed­sta­wi­ła naj­waż­niej­sze skład­ni­ki nowej linii i omó­wi­ła bada­nia potwier­dza­ją­ce sku­tecz­ność sub­stan­cji aktyw­nych wyko­rzy­sta­nych w for­mu­łach pro­duk­tów. Na zakoń­cze­nie czę­ści ofi­cjal­nej, wystą­pi­ła wspie­ra­ją­ca linię AGE LIFT Pau­li­na Smaszcz – dzien­ni­kar­ka, dok­tor nauk spo­łecz­nych, szko­le­nio­wiec, któ­ra opo­wie­dzia­ła o kobie­tach w śred­nim wie­ku – ich roli w spo­łe­czeń­stwie, samo­po­czu­ciu i postrze­ga­niu samych sie­bie. 

Linia AGE LIFT to odpo­wiedź mar­ki na potrze­by i marze­nia kobiet o mło­dej i pięk­nej skó­rze. For­mu­ły pro­duk­tów zawie­ra­ją skład­ni­ki aktyw­ne, któ­rych sku­tecz­ność zosta­ła potwierdzona
 w bada­niach kli­nicz­nych. AGE LIFT to boga­ty i dobrze prze­my­śla­ny skład o dzia­ła­niu prze­ciw­zmarszcz­ko­wym, nawil­ża­ją­cym, odżyw­czym oraz ochron­nym. Pro­duk­ty zapew­nia­ją opty­mal­ne efek­ty dla róż­nych typów skó­ry, o każ­dej porze dnia i nocy. 

IWOSTIN

W skład gamy wchodzą:

AGE LIFT krem na dzień SPF 15 do skó­ry nor­mal­nej i mieszanej

AGE LIFT krem na noc do skó­ry nor­mal­nej i mieszanej

AGE LIFT krem na dzień SPF 15 do skó­ry suchej

AGE LIFT krem na noc do skó­ry suchej

AGE LIFT krem pod oczy

AGE LIFT serum na dzień i na noc

Po pre­zen­ta­cji pro­duk­to­wej, zapro­sze­ni świę­to­wa­li 20-lecie mar­ki. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­no tort, a Goście mogli wznieść toast lamp­ką wina musu­ją­ce­go ser­wo­wa­ną z… pro­sec­co vana.
W spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych stre­fach, eks­per­ci mar­ki opo­wia­da­li o pro­duk­tach i udzie­la­li porad pielęgnacyjnych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Letnie nowości od marki IWOSTIN

IWOSTIN Sole­crin Ultra lek­ki nie­wi­docz­ny flu­id SPF 50+ z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym To uni­kal­na for­mu­ła flu­idu z fil­trem, któ­ra sku­tecz­nie chro­ni i pie­lę­gnu­je wraż­li­wą skó­rę. Foto­sta­bil­ne fil­try UVA/UVB  gwa­ran­tu­ją bar­dzo wyso­ką  i natych­mia­sto­wą ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, z…
Więcej