ModaNewsroom

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Zastanawiacie się nad odświeżeniem wiosenno-letniej garderoby o ponadczasowe, stylowe i minimalistyczne propozycje w zgodzie z najnowszymi trendami? Z pomocą przyjdzie Wam len!Tkanina, która króluje w okresie wakacyjnym także w najbliższym sezonie. Sprawdzi się na kolorowych koszulach, krótkich szortach, sukienkach z bufami czy a’ala szmizjerkach dekorowanych guzikami zapinanymi po całości. Poznajcie specyfikę lnianych tkanin!

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Man­go, H&M, H&M, Mango

TKANINY LNIANE – JAKIE WYBRAĆ?

Na kostiu­my, czy gar­ni­tu­ry zale­ca się wybie­rać tka­ni­ny lnia­ne wytwo­rzo­ne z moc­niej­szych przędz – im grub­sza, tym tak­że bar­dziej wyraź­na i ziar­ni­sta fak­tu­ra mate­ria­łu. Miło­śni­cy dopa­so­wa­nych ubrań mogą prze­bie­rać w tka­ni­nach pod­da­nym wykoń­cze­niu nada­ją­ce­mu im mięk­kość i spra­wia­ją­ce­mu, że lepiej się ukła­da­ją. Włók­na lnia­ne cechu­je sła­ba sprę­ży­stość, dla­te­go utka­ne z nich mate­ria­ły bez odpo­wied­nie­go uszla­chet­nia­nia sil­nie się gnio­tą. Nie­któ­re mogą tak­że prze­świ­ty­wać, co nie ozna­cza, że nie moż­na ich nosić. Taki efekt „trans­pa­rent­no­ści” jest mile widzia­ny na plaży!

TKANINY LNIANE, A PROJEKTOWANIE UBRAŃ

Tka­ni­ny z czy­ste­go lnu są pro­du­ko­wa­ne tyl­ko z tego surow­ca, pół­l­nia­ne zawie­ra­ją mini­mum 40% włó­kien lnia­nych, a lnia­no­po­dob­ne mogą być wytwa­rza­ne np. z wiskozy.

Lek­ka tka­ni­na lnia­na świet­nie nada­je się na spód­ni­ce, sukien­ki i spodnie. Moż­na ją tak­że dru­ko­wać, przy czym nale­ży pamię­tać, że w przy­pad­ku nie­re­gu­lar­nej fak­tu­ry lepiej spraw­dzą się duże prin­ty. Prak­tycz­ne jest wyko­rzy­sta­nie tech­ni­ki cyfrowej.

Imi­ta­cja tka­ni­ny lnia­nej to kolej­na pochod­na oma­wia­ne­go zagad­nie­nia. Tym razem nie sto­su­je się włó­kien lnu, a wisko­zę, czy polie­ster. Na pierw­szy rzut oka wyrób bar­dzo przy­po­mi­na ory­gi­nal­ny len.

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Zara, Zara, VANESSA BRUNO

LEN – PLUSY I MINUSY

Len przed nosze­niem i pra­niem ma sztyw­ny chwyt. Po kil­ku płu­ka­niach tka­ni­na jest wyraź­nie bar­dziej mięk­ka. Na tle innych wyróż­nia się jed­nak trwa­ło­ścią. Ubra­nie lnia­ne pozwa­la skó­rze oddy­chać, nie aler­gi­zu­je, nie elek­try­zu­je się, pod­trzy­mu­je odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę cia­ła w każ­dym sezonie.

Lnia­ne ubra­nia bar­dzo dłu­go pra­su­je­my, ze wzglę­du na skłon­ność tej tka­ni­ny do powsta­wa­nia sil­nych zagnie­ceń. O nie! 😉 W miej­scach zło­że­nia mate­ria­łu włók­na mogą ule­gać prze­tar­ciu. Len naj­czę­ściej bywa kosz­tow­ny. Jeśli pra­gnie­cie upo­lo­wać koszu­lę, czy spodnie wyko­na­ne z mate­ria­łu naj­wyż­szej kla­sy war­to wybrać się na waka­cje do Włoch? Wów­czas wyda­tek moż­na potrak­to­wać jako inwe­sty­cję, bo ubra­nie przy­słu­ży nam na lata.

Nanu­sh­ka, Refor­ma­tion, Reformation

LEN – TRENDY WIOSNA LATO 2018

W tym sezo­nie len nosi­my od stół do głów. Mod­ne są asy­me­trycz­ne sukien­ki wyko­na­ne z tej tka­ni­ny, ber­mu­dy, oraz dodat­ki: toreb­ki i espa­dry­le. Sty­lo­wa lek­ka mary­nar­ka spraw­dzi się wie­czo­rem, a bluz­ka na gru­bych ramiącz­kach to wariant na upały.

Goto­wi na doda­nie do swo­jej sza­fy lnia­nych ubrań?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy