ModaNewsroom

LEN NA WIOSNĘ I LATO – CO WARTO WIEDZIEĆ O TEJ TKANINIE?

Zasta­na­wia­cie się nad odświe­że­niem wio­sen­no-let­niej gar­de­ro­by o ponad­cza­so­we, sty­lo­we i mini­ma­li­stycz­ne pro­po­zy­cje w zgo­dzie z naj­now­szy­mi tren­da­mi? Z pomo­cą przyj­dzie Wam len!Tkanina, któ­ra kró­lu­je w okre­sie waka­cyj­nym tak­że w naj­bliż­szym sezo­nie. Spraw­dzi się na kolorowych…

Więcej