ModaNewsroom

Lee Dla Niej na Wiosnę-Lato 2019

Nasza najnowsza kolekcja na słoneczne letnie dni już tu jest i tym razem do jej stworzenia zainspirowały nas ulice Nowego Jorku w latach 80.

Najnowsza kolekcja denim dla niej marki LEE.

 W cza­sach, gdy hip hop budził się do życia, kul­to­we ubra­nia Lee® były noszo­ne w zupeł­nie nowy spo­sób, co w znacz­nym stop­niu przy­czy­ni­ło się do naro­dzin stre­etwe­aru. W tej wyjąt­ko­wej deka­dzie, kie­dy to kre­atyw­ność, twór­cze eks­pe­ry­men­ty i indy­wi­du­alizm trium­fo­wa­ły, ubra­nia Lee poja­wi­ły się w nie­spo­ty­ka­nej dotąd odsło­nie dopa­so­wa­nej do miej­skie­go kra­jo­bra­zu.

Aby uczcić to nowa­tor­skie i peł­ne pomy­słów podej­ście do ubrań Lee® z tam­tych lat, przy­by­wa­my z kolek­cją, któ­ra tęt­ni pozy­tyw­ną ener­gią i cha­rak­te­rem. Poja­wi się w czte­rech odsło­nach, z któ­rych każ­da przed­sta­wia jeden ulu­bio­ny fason i odno­si się do kolej­ne­go eta­pu let­nie­go sezo­nu. Przed wami świe­że spoj­rze­nie Lee na let­nią modę!

Im dalej w lato, tym bar­dziej sku­pi­my się na indy­wi­du­al­no­ści. W następ­nej odsło­nie let­niej kolek­cji wyko­rzy­sta­my róż­ne tech­ni­ki per­so­na­li­za­cji, mię­dzy inny­mi pio­no­we zaszew­ki, wstaw­ki w kon­tra­sto­wych kolo­rach, szwy fastry­go­we, nasy­co­ne kolo­ry, haft oraz graf­fi­ti, by zaofe­ro­wać wam ubra­nia stwo­rzo­ne do let­nich przy­gód. Zoba­czy­cie auten­tycz­ną, sper­so­na­li­zo­wa­ną wer­sję nasze­go kul­to­we­go faso­nu skin­ny Scar­lett oraz wąskie­go mode­lu Elly, tym razem w spra­niu sto­ne­wash. Boha­te­rem sezo­nu będzie jed­nak model mom jean, któ­ry poja­wi się w dwóch wer­sjach – w iście let­nim, poma­rań­czo­wym wyda­niu oraz moc­no odbar­wio­nym – z archi­wal­nym, pod­kre­śla­ją­cym krą­gło­ści syl­wet­ki karcz­kiem.

Nasza legen­dar­na kurt­ka Rider też zro­bi na was pio­ru­nu­ją­ce wra­że­nie, bo ozdo­bi­li­śmy ją efek­tow­nym graf­fi­ti na ple­cach. Temat nadru­ków graf­fi­ti kon­ty­nu­uje­my tak­że na dzia­ni­no­wych koszul­kach, mię­dzy inny­mi na mode­lu z ozdob­nym węzłem z przo­du.

W samym środ­ku lata, kie­dy tem­pe­ra­tu­ry się­gną zeni­tu, a każ­dy będzie marzyć o tym, by wyrwać się z mia­sta i zna­leźć gdzieś w chłod­nym cie­niu, zapre­zen­tu­je­my fina­ło­wą odsło­nę kolek­cji wio­sna-lato 2019. Poja­wią się w niej sub­tel­niej­sze odcie­nie pale­ty kolo­rów z lat 80., wzo­ry w paski w sty­lu retro i praw­dzi­wie let­nie bar­wy, do któ­rych dołą­czą kwia­to­we wzo­ry na sukien­kach i bluz­kach z lek­kich tka­nin. Poza gęsty­mi wzo­ra­mi na dużych powierzch­niach zapro­po­nu­je­my rów­nież sub­tel­ne kwia­to­we akcen­ty, któ­re odświe­żą look naszych koszu­lek z logo. I bluz­ki, i koszul­ki będą wyglą­dać dosko­na­le w parze z uro­czy­mi deni­mo­wy­mi szor­ta­mi w spra­niu sto­ne­wash. Na koniec jesz­cze nasza sukien­ka Mom dress z dopa­so­wa­ną talią i sygno­wa­nym zapię­ciem na guzi­ki – ide­al­ne połą­cze­nie kobie­co­ści i zadzior­no­ści.

Odważ­na pale­ta kolo­rów, nowe nadru­ki, sty­li­sty­ka lat 80., pro­ste faso­ny i sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ny denim sto­ne­wash w sty­lu retro – Two­ja let­nia gar­de­ro­ba będzie mia­ła zupeł­nie nowe obli­cze dzię­ki Lee®.

Najnowsza kolekcja denim dla niej marki LEE. kostium denim lee Najnowsza kolekcja denim dla niej marki LEE, dzinsy lee kurtka dzinsowa LEE, Najnowsza kolekcja denim dla niej marki LEE Najnowsza kolekcja denim dla niej marki LEE., shorty lee

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy