MakijażNewsroomUroda

Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesienią zapominamy na chwilę o błysku (może za wyjątkiem świetlistej, wypoczętej cery) i w makijażu stawiamy na przygaszone, stonowane i matowe odcienie. Naprzeciw naszym oczekiwaniom po raz kolejny wychodzi francuski dom mody Chanel, który tym razem w swojej najnowszej kolekcji kosmetyków do makijażu na sezon jesień-zima 2018 proponuje swoje już dobrze znane nam, najlepsze produkty w matowych odsłonach.

Le mat de Chanel

Le mat de Cha­nel to kolek­cja powsta­ła po raz kolej­ny przy współ­pra­cy z maki­ja­żyst­ką Lucią Pica, któ­ra tym razem uczy­ni­ła mat moty­wem prze­wod­nim wszyst­kich kosme­ty­ków, two­rząc eks­tre­mal­nie mato­wy maki­jaż oczu, ust, policz­ków i paznok­ci w kla­sycz­nych, este­tycz­nych opa­ko­wa­niach. Wszyst­kie kosme­ty­ki z naj­now­szej linii two­rzą razem wyra­zi­stą, odważ­ną kolek­cję, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć Ci genial­ny, total­nie mato­wy look. I tak znaj­dzie­my w niej pale­tę czte­rech cie­ni do powiek Les 4 Ombres w nie­zwy­kłych, jesien­nych bar­wach, któ­re oprócz udo­sko­na­lo­nej for­mu­ły posia­da­ją aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję uła­twia­ją­cą apli­ka­cję i zaba­wę z kolo­ra­mi- dzię­ki niej możesz uzy­skać roz­świe­tlo­ny bądź spój­ny kolor, któ­ry prze­trwa na Two­ich powie­kach cały dzień.

Le mat de Chanel

Kred­ka Le Rouge Cray­on de Couleur Mat Sub­ver­sion to abso­lut­ny must-have tej jesie­ni. Już lek­kie muśnię­cie wydo­by­wa inten­syw­ny kolor i stwa­rza na ustach mato­wy efekt. W dodat­ku jej duży for­mat spra­wia, że zawsze będziesz mogła nosić ją przy sobie by w każ­dej chwi­li móc popra­wić maki­jaż- jed­nym ruchem.

Le mat de Chanel

W kolek­cji Le mat de Cha­nel jesień-zima 2018 nie zabra­kło rów­nież dwóch nowych odcie­ni kul­to­wych lakie­rów Le Ver­nis w edy­cji limi­to­wa­nej- oba w wer­sjach mato­wych z nie­zwy­kłym, aksa­mit­nym wykoń­cze­niem, a tak­że pol­skie­go akcen­tu: twa­rzą kosme­ty­ków Cha­nel (już po raz kolej­ny) zosta­ła pol­ska top model­ka, prze­pięk­na Moni­ka Jac Jaga­ciak-Jan­kic.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej