Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesie­nią zapo­mi­na­my na chwi­lę o bły­sku (może za wyjąt­kiem świe­tli­stej, wypo­czę­tej cery) i w maki­ja­żu sta­wia­my na przy­ga­szo­ne, sto­no­wa­ne i mato­we odcie­nie. Naprze­ciw naszym ocze­ki­wa­niom po raz kolej­ny wycho­dzi fran­cu­ski dom mody Cha­nel, któ­ry tym razem w swo­jej naj­now­szej kolek­cji kosme­ty­ków do maki­ja­żu na sezon jesień-zima 2018 pro­po­nu­je swo­je już dobrze zna­ne nam, naj­lep­sze pro­duk­ty w mato­wych odsło­nach.

Le mat de Cha­nel to kolek­cja powsta­ła po raz kolej­ny przy współ­pra­cy z maki­ja­żyst­ką Lucią Pica, któ­ra tym razem uczy­ni­ła mat moty­wem prze­wod­nim wszyst­kich kosme­ty­ków, two­rząc eks­tre­mal­nie mato­wy maki­jaż oczu, ust, policz­ków i paznok­ci w kla­sycz­nych, este­tycz­nych opa­ko­wa­niach. Wszyst­kie kosme­ty­ki z naj­now­szej linii two­rzą razem wyra­zi­stą, odważ­ną kolek­cję, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć Ci genial­ny, total­nie mato­wy look. I tak znaj­dzie­my w niej pale­tę czte­rech cie­ni do powiek Les 4 Ombres w nie­zwy­kłych, jesien­nych bar­wach, któ­re oprócz udo­sko­na­lo­nej for­mu­ły posia­da­ją aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję uła­twia­ją­cą apli­ka­cję i zaba­wę z kolo­ra­mi- dzię­ki niej możesz uzy­skać roz­świe­tlo­ny bądź spój­ny kolor, któ­ry prze­trwa na Two­ich powie­kach cały dzień.

Kred­ka Le Rouge Cray­on de Couleur Mat Sub­ver­sion to abso­lut­ny must-have tej jesie­ni. Już lek­kie muśnię­cie wydo­by­wa inten­syw­ny kolor i stwa­rza na ustach mato­wy efekt. W dodat­ku jej duży for­mat spra­wia, że zawsze będziesz mogła nosić ją przy sobie by w każ­dej chwi­li móc popra­wić maki­jaż- jed­nym ruchem.

W kolek­cji Le mat de Cha­nel jesień-zima 2018 nie zabra­kło rów­nież dwóch nowych odcie­ni kul­to­wych lakie­rów Le Ver­nis w edy­cji limi­to­wa­nej- oba w wer­sjach mato­wych z nie­zwy­kłym, aksa­mit­nym wykoń­cze­niem, a tak­że pol­skie­go akcen­tu: twa­rzą kosme­ty­ków Cha­nel (już po raz kolej­ny) zosta­ła pol­ska top model­ka, prze­pięk­na Moni­ka Jac Jaga­ciak-Jan­kic.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy