MakijażNewsroomUroda

Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesienią zapominamy na chwilę o błysku (może za wyjątkiem świetlistej, wypoczętej cery) i w makijażu stawiamy na przygaszone, stonowane i matowe odcienie. Naprzeciw naszym oczekiwaniom po raz kolejny wychodzi francuski dom mody Chanel, który tym razem w swojej najnowszej kolekcji kosmetyków do makijażu na sezon jesień-zima 2018 proponuje swoje już dobrze znane nam, najlepsze produkty w matowych odsłonach.

Le mat de Chanel

Le mat de Cha­nel to kolek­cja powsta­ła po raz kolej­ny przy współ­pra­cy z maki­ja­żyst­ką Lucią Pica, któ­ra tym razem uczy­ni­ła mat moty­wem prze­wod­nim wszyst­kich kosme­ty­ków, two­rząc eks­tre­mal­nie mato­wy maki­jaż oczu, ust, policz­ków i paznok­ci w kla­sycz­nych, este­tycz­nych opa­ko­wa­niach. Wszyst­kie kosme­ty­ki z naj­now­szej linii two­rzą razem wyra­zi­stą, odważ­ną kolek­cję, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć Ci genial­ny, total­nie mato­wy look. I tak znaj­dzie­my w niej pale­tę czte­rech cie­ni do powiek Les 4 Ombres w nie­zwy­kłych, jesien­nych bar­wach, któ­re oprócz udo­sko­na­lo­nej for­mu­ły posia­da­ją aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję uła­twia­ją­cą apli­ka­cję i zaba­wę z kolo­ra­mi- dzię­ki niej możesz uzy­skać roz­świe­tlo­ny bądź spój­ny kolor, któ­ry prze­trwa na Two­ich powie­kach cały dzień.

Le mat de Chanel

Kred­ka Le Rouge Cray­on de Couleur Mat Sub­ver­sion to abso­lut­ny must-have tej jesie­ni. Już lek­kie muśnię­cie wydo­by­wa inten­syw­ny kolor i stwa­rza na ustach mato­wy efekt. W dodat­ku jej duży for­mat spra­wia, że zawsze będziesz mogła nosić ją przy sobie by w każ­dej chwi­li móc popra­wić maki­jaż- jed­nym ruchem.

Le mat de Chanel

W kolek­cji Le mat de Cha­nel jesień-zima 2018 nie zabra­kło rów­nież dwóch nowych odcie­ni kul­to­wych lakie­rów Le Ver­nis w edy­cji limi­to­wa­nej- oba w wer­sjach mato­wych z nie­zwy­kłym, aksa­mit­nym wykoń­cze­niem, a tak­że pol­skie­go akcen­tu: twa­rzą kosme­ty­ków Cha­nel (już po raz kolej­ny) zosta­ła pol­ska top model­ka, prze­pięk­na Moni­ka Jac Jagaciak-Jankic.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej