MakijażNewsroomUroda

Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesienią zapominamy na chwilę o błysku (może za wyjątkiem świetlistej, wypoczętej cery) i w makijażu stawiamy na przygaszone, stonowane i matowe odcienie. Naprzeciw naszym oczekiwaniom po raz kolejny wychodzi francuski dom mody Chanel, który tym razem w swojej najnowszej kolekcji kosmetyków do makijażu na sezon jesień-zima 2018 proponuje swoje już dobrze znane nam, najlepsze produkty w matowych odsłonach.

Le mat de Chanel

Le mat de Cha­nel to kolek­cja powsta­ła po raz kolej­ny przy współ­pra­cy z maki­ja­żyst­ką Lucią Pica, któ­ra tym razem uczy­ni­ła mat moty­wem prze­wod­nim wszyst­kich kosme­ty­ków, two­rząc eks­tre­mal­nie mato­wy maki­jaż oczu, ust, policz­ków i paznok­ci w kla­sycz­nych, este­tycz­nych opa­ko­wa­niach. Wszyst­kie kosme­ty­ki z naj­now­szej linii two­rzą razem wyra­zi­stą, odważ­ną kolek­cję, któ­ra pozwo­li stwo­rzyć Ci genial­ny, total­nie mato­wy look. I tak znaj­dzie­my w niej pale­tę czte­rech cie­ni do powiek Les 4 Ombres w nie­zwy­kłych, jesien­nych bar­wach, któ­re oprócz udo­sko­na­lo­nej for­mu­ły posia­da­ją aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję uła­twia­ją­cą apli­ka­cję i zaba­wę z kolo­ra­mi- dzię­ki niej możesz uzy­skać roz­świe­tlo­ny bądź spój­ny kolor, któ­ry prze­trwa na Two­ich powie­kach cały dzień.

Le mat de Chanel

Kred­ka Le Rouge Cray­on de Couleur Mat Sub­ver­sion to abso­lut­ny must-have tej jesie­ni. Już lek­kie muśnię­cie wydo­by­wa inten­syw­ny kolor i stwa­rza na ustach mato­wy efekt. W dodat­ku jej duży for­mat spra­wia, że zawsze będziesz mogła nosić ją przy sobie by w każ­dej chwi­li móc popra­wić maki­jaż- jed­nym ruchem.

Le mat de Chanel

W kolek­cji Le mat de Cha­nel jesień-zima 2018 nie zabra­kło rów­nież dwóch nowych odcie­ni kul­to­wych lakie­rów Le Ver­nis w edy­cji limi­to­wa­nej- oba w wer­sjach mato­wych z nie­zwy­kłym, aksa­mit­nym wykoń­cze­niem, a tak­że pol­skie­go akcen­tu: twa­rzą kosme­ty­ków Cha­nel (już po raz kolej­ny) zosta­ła pol­ska top model­ka, prze­pięk­na Moni­ka Jac Jaga­ciak-Jan­kic.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej